Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1712

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:10
Animal products – Annual and monthly statistics 2017:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Slakten av nöt, svin och fjäderfä ökade under oktober

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2017 var 223 600 ton, en mängd i nivå med oktober 2016. Mängden konsumtionsmjölk som producerades under oktober var 64 700 ton. Produktionen av grädde låg på 9 000 ton grädde, av ost 7 200 ton och produktionen av smör var 1 400 ton. Figur A visar förändringar i invägningen av mjölk från 2014.

Under oktober 2017 slaktades det drygt 38 500 nötkreatur, varav ungefär 1 500 kalvar. Totalvikten av slaktad nöt under månaden var knappt 12 400 ton. Det är en ökning med 6 % jämfört med oktober månad 2016. Kategorin ungko var den enda kategori som hade en minskad slaktvikt i förhållande till motsvarande månad förra året. I figur B kan man se utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Denna månad slaktades det drygt 220 100 svin och den sammanlagda slaktvikten var 20 300 ton. I jämförelse med oktober 2016, är det en ökning med 9 %. Om man jämför med samma månad 2015 ökade slaktvikten med 2 %. Hur slakten av svin har utvecklats sedan januari 2014 kan man se i figur C.

Slakten av får och lamm var 2 % mindre i oktober 2017 än i oktober förra året. Det slaktades 36 900 får och lamm med en slaktvikt på 710 ton under månaden. Utvecklingen av slakt av får och lamm kan ses i figur D.

Mängden slaktade fjäderfä under oktober månad var 13 200 ton. Det är en ökning med 4 % i jämförelse med oktober 2016. För kategorierna höns och kalkon minskade slakten med 3 % respektive 10 %. Trots minskningen i dessa kategorier ökade slakten av fjäderfä, detta på grund av slakten av kyckling. Denna kategori stod för ungefär 95 % av den totala fjäderfäslakten och ökade med 5 %. Vidare utvecklingar i slakten av fjäderfä visas i figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för oktober månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)