Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen inom slakt av nöt
Utvecklingen inom slakt av gris
Utvecklingen inom slakt av får och lamm
Utvecklingen inom slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

I november 2017 var den totala slaktvikten av nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä 47 300 ton. Störst del av den totala slaktvikten, 44 %, stod slakten av gris för. Slakten av nöt och slakten av fjäderfä har ungefär lika stora andelar, medan slakten av får och lamm utgjorde en betydligt mindre del av den totala slakten.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (November 2017)

Figure A. Share of the total slaughter weight (November 2017)

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Kvantiteten invägd mjölk i november 2017 var 223 600 ton, en mängd i nivå med november 2016. Däremot är det en minskning med drygt 4 % när man jämför med november 2015. Produktionen av konsumtionsmjölken under november låg på 65 500 ton och av syrade produkter 19 200 ton. Produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1 %, medan produktionen av syrade produkter ligger i linje med värdet från november 2016.

Under november månad producerades det även 9 200 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 100 ton smör samt 6 000 ton mjölkpulver.

När man jämför med siffrorna från november 2016 minskade produktionen av grädde, ost samt smör. Produktionen av grädde minskade med 1 %, medan produktionen av ost minskade med 14 % och smör med 12 %. Produktionen av mjölkpulver var den kategori där produktionen ökade. Jämfört med november 2016 var produktionen av mjölkpulver 40 % högre under november 2017.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to diaries (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av nöt

Under november 2017 slaktades det drygt 39 800 nötkreatur, varav ungefär 1 500 kalvar. Totalvikten av slaktad nöt under månaden uppgick till drygt 12 700 ton. Jämfört med samma månad förra året är slaktvikten oförändrad. Däremot är det en ökning med 4 % i förhållande till november 2015.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av gris

Slakten av gris var 2 % högre i november 2017 än i november året före. Det slaktades 225 000 grisar med en total slaktvikt på 20 800 ton. Bakom denna ökning låg den dominerande kategorin slaktgris, där ökningen jämfört med november 2016 var 2 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av får och lamm

Det slaktades 32 400 får och lamm under november månad med en total slaktvikt på 620 ton. Det ger en minskning med 4 % i jämförelse med november 2016. Den totala slakten av får och lamm utgjordes av 26 700 lamm, där slaktvikten var 470 ton.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av fjäderfä

Under november 2017 var mängden slaktade fjäderfä 13 100 ton. I förhållande till november 2016 är det en minskning med 4 %. Kyckling, som utgjorde 95 % av slakten av fjäderfä, minskade med drygt 4 %. Minskade gjorde även slakten av höns, där slakten var 8 % lägre än november 2016. Slakten av kalkon ökade med 1 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för november månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.