Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen inom slakt av nöt
Utvecklingen inom slakt av gris
Utvecklingen inom slakt av får och lamm
Utvecklingen inom slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i december 2017 till 39 300 ton. Störst andel av den total slaktvikten, 45 %, utgjordes av slakten av gris. Slakten av nöt och fjäderfä utgjorde vardera en dryg fjärdedel av den totala slaktvikten, medan slakten av får och lamm stod för en mindre portion av den totala slaktvikten.

Under 2017 var den totala slaktvikten för nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä 534 800 ton. De olika djurslagens andelar av den totala slaktvikten för 2017 var ungefär de samma som andelarna i december.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (December 2017)

Figure A. Share of the total slaughter weight (December 2017)

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I december var kvantiteten invägd mjölk 235 400 ton, vilket är i linje med siffrorna från december 2016. Under månaden producerades det 66 100 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade mjölkprodukter. Produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 2 %, medan produktionen av syrade mjölkprodukter var oförändrad i jämförelse med december 2016.

Under månaden producerades det även 10 700 ton grädde, 6 600 ton ost, 600 ton smör samt 7 200 ton mjölkpulver. Produktionen av grädde var oförändrad, medan produktionen av ost och smör minskade, med 1 respektive 40 %. Däremot ökade mjölkpulver, där produktionen i december 2017 var 21 % högre än i december 2016.

För helåret 2017 var den totala invägningen av mjölk 2 816 700 ton, en minskning med 2 % i jämförelse med 2016, en skillnad som ökar till 4 % i förhållande 2015. Även produktionen av konsumtionsmjölk och syrade mjölkprodukter minskade, med 2 respektive 1 %.

Produktionen av grädde och smör minskade under 2017 jämfört med 2016. Produktionen av ost var oförändrad medan mjölkpulver var den enda kategori där produktionen ökade under det senaste året.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to diaries (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av nöt

I december 2017 slaktades det ungefär 31 200 nötkreatur, inklusive drygt 1 200 kalvar. Den totala slaktvikten av nöt uppgick denna månad till 10 000 ton, vilket är en minskning med 8 % i jämförelse med december 2016.

Under helåret 2017 slaktades det totalt 406 000 nötkreatur med en total slaktvikt på 132 100 ton. Jämfört med 2016 ökade slaktvikten med knappt 1 %, detta samtidigt som antalet slaktade nöt minskade med 1 %. I förhållande till 2015 minskade antalet slaktade djur med 5 %, medan slaktvikten minskade med knappt 1 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av gris

Det slaktades 191 400 grisar i december 2017. Den totala slaktvikten var 17 800 ton, vilket är en minskning med 10 och 4 % i jämförelse med december 2016 respektive 2015.

Totalt under 2017 slaktades det 2 576 300 grisar med en sammanlagd slaktvikt på 240 700 ton. I jämförelse med år 2016 ökade slaktvikten med drygt 3 %. Samtidigt ökade antalet slaktade djur med drygt 2 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av får och lamm

I december slaktades det sammanlagt 19 200 får och lamm, där den sammanlagda slaktvikten var 370 ton. Av dessa var 15 600 lamm, där slaktvikten var 280 ton.

Inte sedan 1985 har slaktvikten av får och lamm varit större än under 2017. Totalt slaktades det 261 600 får och lamm, med en sammanlagd slaktvikt på 5 300 ton. Under året ökade slakten av får och lamm med 4 % jämfört med 2016. Slakten av får och lamm ökade med knappt 3 %, medan slakten av tackor och baggar ökade med ungefär 12 % i jämförelse med 2016 års siffror.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av fjäderfä

I december var mängden slaktade fjäderfä 11 100 ton. I jämförelse med siffrorna från december 2016 är det en minskning med 19 %. Slakten av kyckling stod för drygt 95 % av den totala slakten av fjäderfä och minskade med 19 %. Slakten av höns och av kalkon minskade även de, med 43 respektive 13 % i förhållande till december 2016.

Statistiken för 2017 ligger i nivå med den för 2016. Tidigare år har slakten av fjäderfä ökat med 7–8 % per år. Jämfört med tidigare år har slakten av kyckling och av kalkon ökat, om än marginellt det senaste året, medan slakten av höns ökade jämfört med 2016 men minskade i förhållande till 2015.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

I december levererades det 9 600 ton ägg av Svenska äggs medlemsföretag. I jämförelse med december 2016 är det en minskning med drygt 6 %. För hela 2017 levererades det 118 200 ton ägg, vilket är en minskning i jämförelse med 2016. Under 2017 levererades det drygt 2 % mindre ägg än under 2016.