Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen inom slakt av nöt
Utvecklingen inom slakt av gris
Utvecklingen inom slakt av får och lamm
Utvecklingen inom slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Tabell 6 och 7, innehållande mjölk- och slaktstatistik för EU:s medlemsländer, har uppdaterats och innehåller nu även siffror gällande 2017.

Statistiken över produktionen vid mejerier har ändrats, då uppdaterade siffror kommit in. De siffror som uppdaterats är från december 2017 tillbaka till juni samma år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Den invägda mängden mjölk i januari var ungefär 241 900 ton, en minskning med 1 % i förhållande till januari 2017. Det kan noteras att januari 2017 tidigare var den januarimånad med lägst kvantitet invägd mjölk, en position som januari 2018 nu tar över. Produktionen av syrade mjölkprodukter uppgick i januari till 19 300 ton, vilket är en minskning med drygt 3 % jämfört med januari 2017.

Det producerades 9 000 ton grädde, 7 100 ton ost, 1 500 ton smör och 7 100 ton mjölkpulver under denna månad. Produktionen av grädde samt ost minskade, med 3 respektive 9 %, medan produktionen av smör och mjölkpulver ökade, med 12 respektive 5 %, i jämförelse med januari 2017.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to diaries (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av nöt

Under januari slaktades det drygt 36 500 nötkreatur, med en sammanlagd slaktvikt på 11 800 ton. Av dessa var ungefär 1 400 kalvar med en total slaktvikt på 230 ton. I jämförelse med januari 2017 ökade slaktvikten med 14 %.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av gris

I januari slaktades det 229 300 grisar och den totala slaktvikten var 22 000 ton. Jämfört med januari 2017 är det en ökning med 6 % och jämfört med samma månad 2016 är det en ökning med 15 %.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade med drygt 5 % jämfört med januari 2017, vilket ökar till 30 % jämfört med siffrorna för januari 2016. Den totala slaktvikten av slaktade får och lamm var under månaden 330 ton. Det slaktades sammanlagt 16 100 djur under månaden, varav 13 700 lamm.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för januari fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för januari månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.