Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I augusti vägdes det totalt in 227 000 ton mjölk vid mejerierna. Jämfört med invägningen under augusti 2017 är det en minskning med 2 %.

Produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med ungefär 4 respektive 11 %, jämfört med augusti 2017. Under augusti producerades det 61 600 ton konsumtionsmjölk och 18 800 ton syrade produkter.

Vidare producerades det vid mejerierna 8 200 ton grädde, 6 600 ton ost, 900 ton smör samt 7 100 ton mjölkpulver. I förhållande till siffrorna för augusti 2017 minskade produktionen av grädde, ost och smör med 2, 4 respektive 19 %. Däremot ökade produktionen av mjölkpulver med 16 % jämfört med samma period.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I augusti slaktades det 38 200 nötkreatur, varav 1 200 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur uppgick till 12 300 ton, en minskning med 2 % jämfört med siffrorna för augusti 2017.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 234 500 grisar under augusti. Den totala slaktvikten var 21 800 ton, vilket är en ökning med 1 % jämfört med augusti 2017. Jämfört med augusti 2016 är det en ökning med ungefär 8 %.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade, i vikt mätt, med 2 % i förhållande till statistiken för augusti 2017. Under månaden slaktades det 26 900 får och lamm, med en total slaktvikt på 530 ton.

Bakom ökningen av slakten av får och lamm kan man se att slakten av lamm, som utgör en övervägande del av slakten av får och lamm, minskade med 1 % jämfört med augusti 2017. Däremot ökade slakten av tackor och baggar med 12 % vid samma jämförelse.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för augusti fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda kvantiteten ägg för augusti fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.