Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i december 2018 till 38 600 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen av slakten, 45 %. Slakten av fjäderfä och nötkreatur utgjorde 29 % respektive 25 %. Slakten av får och lamm stod för en mindre del av den totala slaktvikten.

Under 2018 var den totala slaktvikten för nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä 547 200 ton. För den totala slaktvikten 2018 är fördelningen mellan djurslagen ungefär den samma som andelarna för december.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (December 2018)

Figure A. Share of the total slaughter weight (December 2018)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I december vägdes det in 235 400 ton mjölk vid mejerierna, vilket är i linje med statistiken för december 2017.

Det producerades 61 800 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter under månaden. I förhållande till december 2017 är det en minskning med 3 respektive 4 %.

Under månaden producerades det 8 200 ton grädde, 7 100 ton ost, 1 100 ton smör och 5 000 ton mjölkpulver. Jämfört med siffrorna för december 2017 ökade produktionen av smör och ost med 84 respektive 3 %. Samtidigt minskade produktionen av grädde och mjölkpulver med 3 respektive 30 %.

Under helåret 2018 vägdes det in totalt 2 760 200 ton mjölk. Mjölkinvägningen minskade med 2 % jämfört med helåret 2017. Under samma period minskade produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter med 4 respektive 2 %.

I förhållande till helåret 2017 minskade produktionen av grädde, ost och smör med 3, 1 respektive 6 %. Produktionen av mjölkpulver ökade med 2 % jämfört med föregående år.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 29 900 nötkreatur, varav 1 000 kalvar, under december. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 600 ton, en minskning med 5 % jämfört med december 2017.

Under helåret 2018 slaktades det totalt 425 600 nötkreatur, vilket är drygt 5 % fler än under 2017. Den totala slaktvikten av nötkreatur, 136 900 ton, ökade med knappt 4 % i jämförelse med statistiken för 2017.

Slakten, i vikt mätt, ökade mest i grupperna Ko, 11%, och Kviga, 7 %. Samtidigt minskade slakten, i vikt mätt, i grupperna Stut, drygt 3 %, och Yngre tjur, drygt 1 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av gris

I december slaktades det 191 600 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 17 600 ton, en minskning med 1 %.

Under 2018 slaktades det totalt 2 646 000 grisar och den totala slaktvikten av gris var 249 800 ton. I jämförelse med 2017 ökade antalet slaktade grisar med knappt 3 %, medan den totala slaktvikten av gris ökade med drygt 4 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

19 300 får och lamm slaktades i december. Den totala slaktvikten av får och lamm var 390 ton, vilket är en ökning med 4 % jämfört med december 2017. Slakten av lamm ökade med 7 % medan slakten av tackor och baggar minskade med 3 %.

Under helåret 2018 slaktades det totalt 280 200 får och lamm, med en total slaktvikt för året på 5 600 ton. I jämförelse med förra året ökade antalet slaktade får och lamm med 7 %, medan den totala slaktvikten av får och lamm ökade med drygt 6 %.

2018 var det år med den högsta uppmäta totala slaktvikten av får och lamm som det finns uppgifter för. Det finns uppgifter om den totala slaktvikten av får och lamm tillbaka till och med 1944/45.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I december var mängden slaktade fjäderfä 11 100 ton. Det är en mängd i linje med samma period förra året. Slakten av kyckling utgjorde knappt 95 % av den totala slakten av fjäderfä och minskade med 2 % i förhållande till december 2017. Vid motsvarande jämförelse ökade istället slakten av höns och kalkon med 54 respektive 13 %.

Slakten av fjäderfä minskade med drygt 1 % jämfört med 2017 och uppgick 2018 till totalt 155 000 ton. Slakten av kyckling och kalkon minskade med knappt 2 respektive 1 %, medan slakten av höns ökade med 12 %.

Månadsstatistik avseende slakten av fjäderfä för 2018 finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)