Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Statistik över produktionen av smör för december 2018, samt helår 2018, har uppdaterats med nya uppgifter.

Produktionen av ost för perioden maj 2018–december 2018 har uppdaterats med nya uppgifter. Detta ger även uppdaterade siffror för helår 2018.

Fördelning av den totala slakten

I januari uppgick slakten av nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä till 47 700 ton. Störst andel av slakten utgjordes av slakten av gris som under månaden stod för 45 % av den totala slaktvikten. Slakten av nöt och fjäderfä stod för en ungefärlig fjärdedel var av den totala slaktvikten. En mindre del av slakten utgjordes av slakten av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (januari 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (January 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I januari vägdes det in totalt 238 100 ton mjölk, varav 41 500 ton ekologisk mjölk, vid mejerierna. Jämfört med samma månad föregående år är minskningen av den totala mjölkinvägningen och ökningen av den ekologiska mjölkinvägningen marginell.

Det producerades i januari 63 100 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Ekologiska produkter motsvarade 19 %, eller 12 000 ton, av produktionen av konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av produktionen av syrade produkter.

I jämförelse med siffrorna för januari 2018 minskade den totala produktionen av konsumtionsmjölk med knappt 4 %, medan den ekologiskt producerade konsumtionsmjölken var oförändrad. Den totala produktionen av syrade produkter minskade med nära 4 %, medan den ekologiska produktionen av syrade produkter minskade med 6 %.

Vidare producerades det 8 300 ton grädde, 6 900 ton ost, 1 400 ton smör samt 5 100 ton mjölkpulver. Jämfört med uppgifterna för januari 2018, minskade produktionen i samtliga produktgrupper. Produktionen av mjölkpulver och smör minskade mest, 29 respektive 11 %. Produktionen av grädde minskade med knappt 8 % medan produktionen av ost minskade med 3 %.

Det producerades 410 ton ekologisk grädde och 120 ton ekologisk ost. Detta motsvarar knappt 6 % av den totala produktionen av grädde och 2 % av den totala produktionen av ost.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I januari slaktades det 38 800 nötkreatur, varav 1 400 kalvar. Den totala slaktvikten av nöt var 12 500 ton, vilket är knappt 7 % mer än i januari 2018.

Slakten ökade för samtliga slaktkategorier förutom Stut, där slakten minskade med knappt 9 %. Slakten ökade mest i slaktkategorierna Yngre tjur, 23 %, och Kviga, 17 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 224 000 grisar i januari. Den totala slaktvikten minskade med ungefär 2 % jämfört med januari 2018 till 21 500 ton.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade med 17 % i jämförelse med siffrorna för januari 2018. Det slaktades under månaden 18 500 får och lamm och den totala slaktvikten var 390 ton.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I januari var den slaktade kvantiteten fjäderfä 13 400 ton, en minskning med 3 % jämfört med samma månad förra året. Slakten av kyckling utgjorde ungefär 95 % av den totala slakten av fjäderfä. Slakten av kyckling minskade med drygt 3 % jämfört med januari 2018. Samtidigt ökade slakten av höns och kalkon med 17 respektive 7 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda mängden ägg för januari fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatas när den finns tillgänglig.