Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk, samt produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg
Fördelning av slakt mellan län
Fördelning av slakt inom län
Fördelning av slakt efter företagens storlek
Företag som skickat djur till slakt
Utveckling över tid

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom animalieproduktion.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistiken som redovisas avser animalieproduktionen på riksnivå.

I detta Statistiska meddelande redovisas även 2018 års slakt av större husdjur på mer detaljerade nivåer. Genom en samkörning mellan Jordbruksverkets slaktregister och Lantbruksregistret kan vi undersöka företagen som är med i slaktregistret och se hur slakten av större husdjur skiljer sig regionalt och efter företagens storlek.

Uppdaterade siffror

Statistik över produktionen av mjölkpulver för perioden maj 2018 till januari 2019 har uppdaterats med nya uppgifter. Detta påverkar även produktionen av mjölkpulver för helåret 2018. De nya uppgifterna gjorde att produktionen av mjölkpulver 2018 ökade med ungefär 220 ton. Produktionen av mjölkpulver per månad förändrades som mest med ungefär 130 ton. Uppdaterade uppgifter finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Fördelning av den totala slakten

I februari 2019 var den sammanlagda slakten av nöt, gris, får och lamm samt fjäderfä 44 300 ton. 45 % av den totala slaktvikten utgjordes av slakten av gris. Slakten av fjäderfä och nöt utgjorde något mer än en fjärdedel av den totala slaktvikten. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre del av den totala slaktvikten.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (februari 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (February 2019)

 

Invägningen av mjölk, samt produktion vid mejeri

Det vägdes in totalt 221 700 ton mjölk, varav 38 400 ton utgjordes av ekologisk mjölk, vid mejerierna i februari. I förhållande till siffrorna för februari 2018 var den totala mjölkinvägningen tämligen oförändrad medan den ekologiska mjölkinvägningen ökade med knappt 1 %.

Under månaden producerades det 61 000 ton konsumtionsmjölk och 18 300 ton syrade produkter. Ekologiska produkter bestod till 19 %, eller 11 800 ton, av den totala produktionen av konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av den totala produktionen av syrade produkter.

Jämfört med samma månad föregående år ökade produktionen av konsumtionsmjölk med 2 % och av syrade produkter med knappt 3 %. Den ekologiska produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter ökade med 8 respektive 2 %.

Det producerades under månaden 8 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 000 ton smör samt 4 700 ton mjölkpulver. Jämfört med produktionen i februari 2018 minskade produktionen av ost marginellt, medan produktionen av grädde och smör minskade med 7 respektive 2 %. Produktionen av mjölkpulver var 33 % lägre än produktionen i februari 2018.

Den totala produktionen av grädde bestod av 5 %, eller 410 ton, ekologisk grädde. För produktionen av ost utgjordes 2 %, eller 140 ton, av ekologiska produkter.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 35 300 nötkreatur, varav 1 300 kalvar, i februari 2019. Den totala slaktvikten av nöt var 11 300 ton, vilket är en ökning med 8 % i jämförelse med statistiken för februari 2018.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Slakten av gris i februari 2019 var oförändrad jämfört med sifforna för februari 2018. Under månaden slaktades det 209 700 grisar med en total slaktvikt på 20 100 ton.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

I februari 2019 slaktades det 13 700 får och lamm och den totala slaktvikten var 290 ton. I förhållande till februari 2018 ökade den totala slaktvikten av får och lamm med 4 %. Detta trots att antalet slaktade djur minskade med knappt 1 % jämfört med samma period.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Den totala slaktade mängden fjäderfä i februari 2019 var 12 600 ton. Jämfört med februari 2018 ökade slakten av fjäderfä med 4 %. Slakten av kyckling utgjorde drygt 94 % av den totala fjäderfäslakten och ökade med knappt 4 % i förhållande till februari 2018. Jämfört med samma månad föregående år ökade slakten av höns och kalkon med 19 respektive 14 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik över den invägda mängden ägg för februari 2019 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatas när den finns tillgänglig.

Statistik på invägningen av ägg för januari 2018 kan ses i figuren G nedan och publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)

 

I detta Statistiska meddelande redovisas även slaktstatistik från 2018 fördelad på regionnivå och efter företagens storlek.

En samkörning av Jordbruksverkets slaktregister och Lantbruksregistret ger möjligheten att redovisa slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm på mer detaljerade nivåer. Slakten av fjäderfä redovisas inte på nedbruten regional nivå.

Fördelning av slakt mellan län

Slakten av respektive djurslag per län beror mycket på antalet djur av respektive djurslag i länen. Detta medför att län med fler djur av ett djurslag kommer ha en större del av slakten av detta djurslag.

När man fördelar slakten 2018 mellan länen kan man se att större delar av antalet slaktade djur kommer från Skåne och Västra Götalands län. Mer än 50 % av slakten av gris, en tredjedel av antalet slaktade nötkreatur samt en dryg fjärdedel av slakten av får och lamm kommer från dessa län.

För slakten av nötkreatur stod företag från Västra Götaland för den största andelen, 17 %. Störst andel av slakten av gris stod företag från Skåne län för, 30 %.

För slakten av får och lamm var Skåne, Västra Götaland och Gotland de största länen med ungefär 13 % vardera av den totala slakten av får och lamm.

Figur H. Länens andelar av den totala slaktvikten efter djurslag

Figure H. The counties’ share of the total slaughter weight by species

Fördelning av slakt inom län

För 17 av de 21 länen utgjorde slakten av gris majoriteten av antalet slaktade djur. I undantagen Jönköpings, Kronobergs, Dalarnas och Jämtlands län var det fler antal slaktade nötkreatur. För hela riket utgjordes slakten, i antal djur, av 13 % nötkreatur, 79 % gris och 8 % får och lamm.

När man istället undersöker den totala slaktvikten av respektive djurslag ser man stora skillnader i fördelningarna inom länen. Detta beror på att slaktvikterna är olika för respektive djurslag, vilket gör att andelen nötkreatur av den totala slakten ökar, medan andelen får och lamm av den totala slakten minskar.

För hela riket bestod den totala slaktvikten av 35 % nötkreatur, 64 % gris och 1 % får och lamm.

Slakten av gris 2018 utgjorde majoriteten av slakten, i vikt mätt, i 12 av 21 län. För resterande län bestod den största delen av nötkreatur. I samtliga län kom den minsta andelen av den totala slaktvikten från får och lamm.

Jönköping var det län där den totala slakten, både sett till antal och vikt, till störst andel utgjordes av nötkreatur. Skåne var det län där störst andel av den totala slakten kom från slakten av gris, i antal och vikt.

Figur I. Slakt per djurslag fördelat inom län, antal och vikt

Figure I. Slaughter per animal species distributed by county, number and weight

Fördelning av slakt efter företagens storlek

Om man använder storleken på åkermarken för att definiera storleken på företagen kan man se att större delen av slaktade djur kommer från större företag.

2018 kom nästan 60 % av antalet slaktade nötkreatur och mer än 60 % av antalet slaktade grisar från företag med mer än 100 hektar åkermark. Vidare är det värt att notera att den näst högsta andelen av antalet slaktade grisar kom från företag med mindre än två hektar åkermark.

Slakten av får och lamm är mer utspridd mellan storleksgrupperna. Den storleksgruppen med störst andel av slakten av får och lamm var företag med mellan 50 och 100 hektar åkermark, som stod för 19 % av slakten av får och lamm.

Figur J. Slakt per djurslag fördelat efter åkermarkens storlek

Figure J. Slaughter per species by size of arable land

Företag som skickat djur till slakt

Av de företag som 2018 skickade djur till slakt, skickade 73 % nötkreatur. Andelen företag som skickade gris till slakt var 6 %, medan 30 % av företagen skickade får och lamm till slakt. Företagens struktur skiljer sig mycket åt beroende på djurslag. Grisföretag är generellt stora och håller många grisar, medan företag med nötkreatur eller får och lamm brukar hålla färre djur.

I Västra Götaland återfanns flest företag som skickade djur till slakt under 2018. Västra Götaland var det län med flest företag som skickade både nötkreatur samt får och lamm till slakt. Flest antal företag som skickade gris till slakt fanns i Skåne län.

Jämtland var det län med högst andel företag som skickade nötkreatur till slakt. Av företagen som skickade djur till slakt skickade 86 % av dem nötkreatur. Samtidigt hade Jämtland den lägsta andelen företag som skickade får och lamm till slakt, med en andel av 17 %.

Stockholm var det län 2018 med högst andel företag som skickade får och lamm till slakt och länet med den lägsta andelen företag som skickade nötkreatur. Av företagen som skickade djur till slakt skickade 50 % av dem får och lamm medan 60 % av företagen skickade nötkreatur.

Halland och Jönköping var de län med den högsta respektive lägsta andelen företag som skickade gris till slakt av företagen som skickade djur till slakt. I Hallands län skickade drygt 16 % av företagen gris till slakt, medan samma andel för Jönköpings län var 1 %.

Då företag kan hålla flera olika djurslag gör det att summeringar av antalet företag som skickat respektive djurslag till slakt inte representerar det totala antalet företag som skickat djur till slakt.

Figur K. Antal företag som skickat djur till slakt per djurslag efter län

Figure K. Number of holdings that sent animals to slaughter per species by county

Tablå A och B visar det genomsnittliga antalet slaktade djur från företag som skickade djur till slakt 2018, fördelat på län respektive storleken på åkermarken.

2018 skickade företag i genomsnitt 34 nötkreatur till slakt. Vidare skickade företag i genomsnitt 2 448 grisar och 54 får och lamm.

Företag från Gotland skickade i genomsnitt flest nötkreatur till slakt, 55 stycken, medan företag från Stockholms län hade det lägsta genomsnittet, 20 stycken.

Högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt 2018 hade företag från Södermanlands län, 4 245 stycken. Företag från Jämtland skickade i genomsnitt 238 grisar till slakt, vilket ger länet det lägsta genomsnittet.

Det högsta genomsnittliga antalet får och lamm skickade till slakt hade företag från Gotlands län. Företagen från Västernorrlands län hade det lägsta genomsnittliga antal får och lamm skickade till slakt.

I tablåerna kan man även se skillnaderna i strukturen på företag med respektive djurslag. Grisföretag håller vanligtvis fler djur än företag med nötkreatur eller får och lamm.

Tablå A. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter län 2018

Län

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Stockholm

20

1 622

43

Uppsala

28

1 385

42

Södermanland

38

4 245

58

Östergötland

39

2 955

59

Jönköping

27

517

45

Kronoberg

26

537

43

Kalmar

47

2 401

54

Gotland

55

2 357

127

Blekinge

24

3 171

54

Skåne

42

2 748

59

Halland

42

1 980

56

Västra Götaland

32

3 256

42

Värmland

35

2 432

42

Örebro

33

3 533

65

Västmanland

42

2 989

47

Dalarna

25

421

50

Gävleborg

27

679

41

Västernorrland

21

639

32

Jämtland

21

238

48

Västerbotten

24

1 078

39

Norrbotten

32

2 546

38

Hela riket

34

2 448

54


Fördelat på åkermarkens storlek hade företag med mer än 100 hektar åkermark det högsta genomsnittliga antalet nötkreatur samt får och lamm skickade till slakt under 2018.

För företag som skickade gris till slakt 2018 fanns det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt på företag med mindre än två hektar åkermark.

Det höga genomsnittliga antalet djur skickade till slakt för företag med mindre än två hektar åkermark, speciellt noterbart för nötkreatur, kan bero på flera orsaker. Dessa företag kan ha mer betesmark än åkermark eller att verksamheter som bedrivs i fler bolag, med djurhållning och arealer uppdelade, inte kopplas samman rätt i Lantbruksregistret.

Tablå B. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter storleksgrupp åkermark 2018

Storleksgrupp åkermark

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

-2,0 ha

39

4 309

34

2,1 - 5,0 ha

5

2 742

22

5,1 - 10,0 ha

5

572

22

10,1 - 20,0 ha

7

267

33

20,1 - 30,0 ha

9

380

47

30,1 - 50,0 ha

13

876

62

50,1 - 100,0 ha

24

1 204

91

100,1 - ha

67

3 365

115

Summa

34

2 448

54


 

 

Utveckling över tid

Mellan 2017 och 2018, ökade slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm i Sverige ökade med 5, 3 respektive 7 %.

Slakten av nötkreatur ökade mest i Stockholms län, 18 %, mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade slakten av gris mest i Jämtlands län, 34 %, medan slakten av får och lamm ökade mest i Dalarnas län, 23 %.

De största minskningarna i slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm mellan 2017 och 2018 fanns i Västerbottens, Dalarnas respektive Västmanlands län. I Västerbottens län minskade slakten av nötkreatur med 4 %. Slakten av gris minskade med knappt 4 % i Dalarnas län medan slakten av får och lamm minskade med 19 % i Västmanlands län.

Figur L. Procentuell skillnad i antalet slaktade djur mellan 2017 och 2018, fördelat på län och djurslag

Figure L. Percentage difference in the number of slaughtered animals between 2017 and 2018, by county and species