Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i april 2019 till 45 700 ton. 45 % av den totala slaktvikten utgjordes av gris. Därefter följer fjäderfä, 29 %, och nötkreatur, 25 %. En mindre del av slaktvikten, 1 %, utgjordes av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (april 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (April 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2019 vägdes det in knappt 239 700 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 40 700 ton, av den totala invägningen. I förhållande till siffrorna för april 2018 ökade den totala mängden invägd mjölk med 2 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt.

Det producerades 61 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter under månaden. Ekologiska produkter utgjorde 19 %, eller 11 800 ton, av producerad konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av producerade syrade produkter.

Jämfört med siffrorna för april 2018 minskade den totala produktionen av konsumtionsmjölk med ungefär 4 % medan produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk minskade med 1 %. Samtidigt minskade produktionen av syrade produkter med 4 % och ekologiska syrade produkter minskade med 14 %.

Vid mejerierna producerades det 8 200 ton grädde, 7 200 ton ost, 1 600 ton smör samt 4 800 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter stod för 5 %, eller 410 ton, av producerad grädde och knappt 2 %, eller 120 ton, av producerad ost.

Ost var den enda produkten med en ökad produktion i april. Det producerades 1 % mer ost under april 2019 än under april 2018. Produktionen av grädde, smör och mjölkpulver minskade med 8, 13 respektive 31 % i jämförelse med produktionssiffrorna för april 2018.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 34 900 nötkreatur i april. Av dessa var knappt 1 300 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton. Jämfört med april 2018 ökade slakten marginellt.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

219 000 grisar slaktades under april 2019. Den totala slaktvikten av gris var 20 700 ton, vilket är en ökning med 1 % i jämförelse med april 2018.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm i april ökade med drygt 19 % jämfört med siffrorna för april 2018. Under månaden slaktades det 17 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm uppgick till 360 ton.

Slakten av lamm, som utgör en markant andel av slakten av får och lamm, ökade med 24 % medan slakten av tackor och baggar minskade med 9 % i förhållande till april 2018.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Den slaktade mängden fjäderfä i april var 13 400 ton, vilket är en ökning med ungefär 5 % jämfört med april 2018. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kyckling, en kategori där slakten ökade med knappt 5 %. För de andra fjäderfäkategorierna höns och kalkon, ökade slakten av höns med drygt 1 % medan slakten av kalkon minskade med 2 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda mängden ägg i april fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik på ägginvägningen för månaderna fram till mars 2019 visas i figuren nedan och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)