Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Nya uppgifter om produktionen av mjölkpulver gör att denna post revideras för månaderna december 2018–maj 2019. För dessa månader ökade produktionen av mjölkpulver som mest med drygt 58 %. Uppdaterade siffror finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Vid publiceringsdatumet för statistiken avseende maj 2019, var inte slakten av fjäderfä tillgänglig. Den är nu publicerad i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i juni 2019 till 39 500 ton. Störst andel, 45 %, utgjordes av gris. Därefter följer fjäderfä, 30 %, och nötkreatur, 24 %. En mindre del av slaktvikten utgjordes av slakten av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (juni 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (June 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

224 600 ton mjölk vägdes in vid mejerierna under juni 2019. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 38 200 ton, av den totala invägningen. Jämfört med juni 2018 minskade mjölkinvägningen med 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 2 %.

Efter årets andra kvartal har det hittills i år vägts in 1 % mindre mjölk än vid samma tidpunkt förra året. Samtidigt har invägningen av ekologisk mjölk minskat marginellt. 

Det producerades under månaden 60 300 ton konsumtionsmjölk och 18 500 ton syrade produkter. Ekologiska produkter utgjorde 19 %, eller 11 500 ton, av producerad konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av producerade syrade produkter.

Både produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 7 % jämfört med juni föregående år. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 2 respektive 15 % jämfört med juni 2018.

Vid mejerierna producerades även 8 100 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 600 ton smör samt 6 800 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde 5 %, eller 410 ton, av producerad grädde och 2 %, eller 130 ton, av producerad ost.

I jämförelse med juni förra året ökade produktionen av smör med 80 %. Däremot minskade produktionen av grädde, ost och mjölkpulver med 10, 2 respektive 9 %. Produktionen av ekologisk grädde minskade med 11 %, medan produktionen av ekologisk ost ökade med 21 % i förhållande till samma månad förra året.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Under juni 2019 slaktades det knappt 28 400 nötkreatur, varav 900 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 300 ton, vilket är en minskning med 5 % i jämförelse med statistiken för juni 2018.

Efter två kvartal ligger slakten den totala slaktvikten av nötkreatur ungefär 4 % över noteringen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

192 700 grisar slaktades i juni 2019. Den totala slaktvikten av gris, 17 900 ton, minskade med 8 % jämfört med samma månad förra året.

Två kvartal in på året ligger den totala slaktvikten av gris hittills i år 2 % under föregående års värde vid samma tidpunkt.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

I juni slaktades det 16 300 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm minskade med drygt 10 % jämfört med juni 2018.

Efter årets två första kvartal ligger den totala slaktvikten av får och lamm 2 % under noteringen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I juni var den slaktade mängden fjäderfä 12 000 ton. Jämfört med juni 2018 minskade mängden slaktade fjäderfä med knappt 3 %. Drygt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, där slakten minskade med knappt 1 % i förhållande till juni 2018. Den resterande andel av slakten av fjäderfä består av kategorierna höns och kalkon, vilka minskade med 47 respektive 18 % i jämförelse med siffrorna för juni 2018.

Trots den minskade slakten i juni, ligger den totala mängden slaktade fjäderfän efter två kvartal 2 % över samma notering vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juni fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figuren nedan och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)