Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Den totala invägningen samt den ekologiska invägningen av mjölk för juni uppdateras med nya uppgifter. Den totala mjölkinvägningen justeras ner med knappt 400 ton, medan invägningen av ekologisk mjölk justeras ner med 150 ton. Med uppdaterade värden minskar den totala och den ekologiska mjölkinvägningen med mindre än 1 %.

De uppdaterade siffrorna för den totala invägningen av mjölk gör även att statistiken för konsumtionsmjölk, syrade produkter samt grädde revideras. Produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde korrigeras ner med drygt 280 ton, 50 ton respektive 40 ton. Jämfört med de tidigare publicerade värdena för juni, revideras produkterna ner med mindre än 1 %.

Nya uppgifter om produktionen av smör gör att denna post revideras för perioden maj 2019–juni 2019. Produktionen för maj skrivs upp med 5 % medan siffrorna för juni skrivs ned med 17 %.

Statistik avseende invägningen av ägg för månaderna april–juni 2019 var inte tillgänglig vid respektive publiceringsdatum. Dessa uppgifter är nu publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i juli 2019 till 46 700 ton. 46 % av den totala slaktvikten utgjordes av slakten av gris. Slakten av fjäderfä utgjorde 30 % och slakten av nötkreatur 23 %. En mindre del av slaktvikten, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (juli 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (July 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

224 400 ton mjölk vägdes in vid mejerierna under juli 2019. Ekologisk mjölk utgjorde knappt 17 %, eller 37 600 ton, av den totala mjölkinvägningen. I förhållande till statistiken för juli 2018 minskade den totala invägningen med 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med drygt 1 %.

Under månaden producerades det 60 400 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk är i stort sätt oförändrad jämfört med juli 2018. Samtidigt minskade produktionen av syrade produkter med 1 %.

Vid mejerierna producerades det 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 700 ton smör och 6 800 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde 2 %, eller 170 ton, av producerad ost.

I jämförelse med statistiken för juli 2018 ökade produktionen av ost och smör med drygt 3 respektive 12 %. Produktionen av grädde minskade marginellt medan produktionen av mjölkpulver minskade med 7 %.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 32 800 nötkreatur under juli 2019, varav drygt 1 000 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 800 ton, vilket är en ökning med drygt 6 % jämfört med juli 2018.

Jämfört med juli 2018 ökade slakten mest för kategorin Kviga, där slaktvikten ökade med ungefär 20 %. För den största kategorin, Ungtjur, ökade slaktvikten drygt 14 %. Den totala slaktvikten för kategorin Ungtjur var 5 700 ton. Detta motsvarar ungefär 52 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

I juli slaktades det 233 800 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 21 400 ton, vilket är en minskning med 2 % jämfört med statistiken för juli 2018.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

18 000 får och lamm slaktades under juli 2019. Den totala slaktvikten av får och lamm var 370 ton, vilket är en minskning med 12 %  jämfört med juli 2018.

Slakten av tackor och baggar minskade med 20 % i jämförelse med juli 2018. Slakten av får och lamm utgjordes till 85 % av slakten av lamm, för vilka slakten minskade med 9 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I juli var den slaktade kvantiteten fjäderfä drygt 14 100 ton. Jämfört med juli 2018 ökade slakten av fjäderfä med 15 %. Knappt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, en kategori där slakten ökade med nästan 19 % jämfört med siffrorna för juli 2018. För de andra fjäderfäkategorierna Höns och Kalkon minskade slakten med 40 respektive 10 % i förhållande till juli 2018.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juli fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figuren nedan och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)