Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i augusti 2019 till 45 700 ton. 42 % av den totala slaktvikten utgjordes av slakten av gris. Slakten av fjäderfä utgjorde 31 % och slakten av nötkreatur 26 %. En mindre del av slaktvikten, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (augusti 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (August 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under augusti 2019 vägdes det vid mejerierna in totalt 217 500 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 36 900 ton, av den totala invägningen. Jämfört med augusti 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 4 %. Jämfört med samma period förra året ökade invägningen av ekologisk mjölk med knappt 1 %.

Under månaden producerades det 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med drygt 1 % i förhållande till siffrorna för augusti 2018, medan produktionen av syrade produkter minskade med 2 % vid samma jämförelse.

Vidare producerades det 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 200 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde drygt 1 %, eller 80 ton, av producerad ost.

Jämfört med statistiken för augusti 2018 ökade produktionen av smör med knappt 23 %. Även produktionen av ost ökade, 1 %. Produktionen minskade för grädde och mjölkpulver, 2 respektive 19 %, jämfört med augusti 2018.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I augusti slaktades det knappt 36 500 nötkreatur, varav 1 100 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 900 ton, vilket är en minskning med knappt 4 % jämfört med samma månad förra året.

Jämfört med augusti 2018, minskade den totala slaktvikten mest för gruppen kor, där slaktkategorierna Ungko och Ko ingår. Totalt minskade slakten av kor med ungefär 14 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

212 900 grisar slaktades under augusti 2019. Den totala slaktvikten av gris, 19 400 ton, minskade med 11 % jämfört med samma månad förra året.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm i augusti 2019 minskade med 19 % i jämförelse med augusti 2018. Det slaktades under månaden 21 600 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 430 ton.

Slakten minskade inom de båda kategorierna Tackor och baggar och Lamm. Slakten av tackor och baggar minskade med 32 % jämfört med augusti 2018, medan slakten av lamm minskade med 14 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I augusti var den slaktade kvantiteten fjäderfä 14 000 ton. I jämförelse med statistiken för augusti 2018 är ökningen för fjäderfä marginell. Däremot ökade slakten för kategorin Kyckling med knappt 2 %. Totalt utgjordes 95 % av slakten av fjäderfä av kyckling. Den kvarvarande andelen utgjordes av kategorierna Höns och Kalkon, för vilka slakten minskade med drygt 23 respektive 12 % i förhållande till samma månad förra året.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i augusti fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för perioden januari–juni 2019 visas i figuren nedan och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)