Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i september 2019 till 45 600 ton. Störst andel, 41 %, av den totala slakten utgjordes av gris. Därefter följde fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 27 %. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre del av slaktvikten, 1 %.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (september 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (September 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I september 2019 vägdes det totalt in 208 600 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 35 200 ton, av den totala mjölkinvägningen. I förhållande till samma månad förra året minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 3 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 %.

Efter årets tre första kvartal ligger den totala mjölkinvägningen drygt 2 % under samma värde efter motsvarande period förra året. För invägningen av ekologisk mjölk ger samma jämförelse en minskning med 1 %.

Det producerades under månaden 59 800 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter. Både produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 2 % jämfört med siffrorna för september 2018.

Vidare producerades det 7 900 ton grädde, 6 100 ton ost, 1 000 ton smör och 5 600 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde ungefär 1 %, eller 80 ton, av producerad ost.

I jämförelse med statistiken för september 2018, minskade produktionen av grädde, smör och mjölkpulver med 2, 7 respektive 20 %. Produktionen av ost var tämligen oförändrad jämfört med samma månad förra året.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I september 2019 slaktades det 37 600 nötkreatur, varav ungefär 1 300 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton. Jämfört med september 2018 ökade den totala slaktvikten med ungefär 3 %.

Efter det tredje kvartalet har slakten av nötkreatur hittills i år ökat med 3 %, jämfört med samma period förra året.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 206 000 grisar under september 2019. Den totala slaktvikten av gris var 18 900 ton, vilket är en marginell minskning jämfört med siffrorna för september 2018.

Efter tre kvartal ligger slakten av gris 3 % under samma värde vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm i september 2019 minskade med 4 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 32 000 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var knappt 630 ton.

Uppgifterna efter det tredje kvartalet visar att slakten av får och lamm hittills i år minskat med 6 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I september var den slaktade mängden fjäderfä 14 000 ton. I förhållande till september 2018 ökade slakten av fjäderfä med knappt 14 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kyckling och för denna kategori ökade slakten med knappt 12 %. Slakten av höns och kalkon, som utgör mindre delar av slakten av fjäderfä, ökade med 104 respektive 17 %.

Efter det tredje kvartalet har slakten av fjäderfä ökat med ungefär 4 % jämfört med förra årets tre första kvartal.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i september 2019 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)