Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Fördelning av den totala slakten

I oktober 2019 uppgick slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 50 700 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 42 %, av den totala slaktvikten. En knapp tredjedel av slakten, 30 %, kom från slakten av fjäderfä. Nötkreatur utgjorde 27 % av slakten, medan slakten av får och lamm utgjorde ungefär 1 %.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (oktober 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (October 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I oktober 2019 vägdes det totalt in knappt 213 400 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 36 400 ton, av den totala mjölkinvägningen. I jämförelse med statistiken för oktober 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 3 %. Invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt jämfört med samma månad förra året.

Under månaden producerades det 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter. Både produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med ungefär 2 % jämfört med oktober 2018.

Av mejeriprodukterna producerades det 7 900 ton grädde, 6 300 ton ost, 1 000 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde ungefär 1 %, eller knappt 80 ton, av producerad ost.

Jämfört med siffrorna för oktober förra året var det endast produktionen av smör som ökade, ungefär 15 %. Produktionen av grädde, mjölkpulver och ost minskade med 2, 5 respektive 8 %. Produktionen av ekologisk ost minskade med 16 %.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 43 300 nötkreatur, varav ungefär 1 400 kalvar, i oktober 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 800 ton, vilket är en minskning med ungefär 1 % jämfört med förra årets siffror för samma månad. Vid en jämförelse med siffrorna för oktober 2017, är det istället en ökning med 11 %.

Jämfört med oktober 2018, har slakten av stutar, tjurar och kalvar minskat, medan slakten av kvigor och kor har ökat.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

226 900 grisar slaktades i oktober 2019. Den totala slaktvikten av gris, 21 000 ton, minskade med 7 % jämfört med oktober 2018.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm minskade med 11 % jämfört med oktober 2018. Under månaden slaktades det 37 900 får och lamm och den totala slaktvikten var 720 ton.

Slakten av lamm, som utgör en betydande del av den totala slakten av får och lamm, minskade med 12 %. Slakten av tackor och baggar minskade med 8 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I oktober var den slaktade mängden fjäderfä 15 100 ton. Jämfört med statistiken för oktober 2018 var det en ökning med ungefär 5 %.

95 % av den totala slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling. Jämfört med oktober 2018 ökade slakten av kyckling med nästan 8 %. För övriga kategorier minskade slakten av höns med 47 %, medan slakten av kalkon ökade med drygt 1 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i oktober 2019 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)