Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Produktionen av ost och smör för oktober 2019 uppdateras med nya siffror. De nya uppgifterna om produktionen av ost ger en ökning med lite mindre än 1 %. Produktionen av smör korrigeras upp med drygt 600 kg. Jämfört med de tidigare publicerade uppgifterna för oktober, revideras produktionen av smör upp med 57 %.

Fördelning av den totala slakten

I november 2019 uppgick slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 300 ton. Störst andel, 43 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följde fjäderfä (29 %), nötkreatur (27 %) och får och lamm (1 %).

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (november 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (November 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I november vägdes det totalt in 210 800 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde ungefär 17 %, eller 36 500 ton, av den totala mjölkinvägningen. Jämfört med november 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade marginellt.

Det producerades 60 300 ton konsumtionsmjölk och 19 200 ton syrade produkter under november. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med drygt 1 % jämfört med november 2018. För syrade produkter ökade produktionen med 5 % jämfört med samma månad förra året.

Vidare producerades det 7 900 ton grädde, 6 500 ton ost, 1 300 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde drygt 2 %, eller drygt 100 ton, av producerad ost.

I förhållande till statistiken för november 2018, ökade både produktionen av smör och mjölkpulver med 19 %. För produkterna grädde och ost minskade produktionen med 1 respektive 7 %. Produktionen av ekologisk ost minskade med 31 % jämfört med november 2018.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I november slaktades det 39 300 nötkreatur, varav 1 500 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med siffrorna för november 2018.

Slakten minskade för samtliga kategorier förutom för den mindre kategorin Äldre tjur, som ökade med ungefär 5 %. Den största minskningen påträffas i kategorin Mellankalv, där slakten minskade med drygt 12 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Slakten av gris minskade med 11 % jämfört med november 2018. Under månaden slaktades det 212 500 djur och den totala slaktvikten var 19 700 ton.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

29 400 får och lamm slaktades i november. Den totala slaktvikten av får och lamm var 570 ton, vilket är en minskning med 19 % jämfört med samma månad förra året.

Både slakten av lamm samt tackor och baggar minskade med 19 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

I november var den slaktade mängden fjäderfä 13 500 ton. I jämförelse med statistiken för november 2018, minskade den slaktade mängden fjäderfä med drygt 1 %.

Lite mer än 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgjordes av kyckling. Slakten av kyckling ökade marginellt, medan de mindre kategorierna Kalkon och Höns minskade med 1 respektive 36 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i november 2019 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)