Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Produktionen av mjölkpulver uppdateras med nya värden för perioden september 2019 till november 2019. Den månatliga produktionen revideras ner med cirka 7 %, eller knappt 400 ton, för denna period.

Fördelning av den totala slakten

I december 2019 uppgick slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 39 800 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 44 %, av den totala slaktvikten. Därefter följde slakten av fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 24 %. Knappt 1 % av den totala slaktvikten utgjordes av slakten av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (december 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (December 2019)

 

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I december 2019 vägdes det in totalt 226 800 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde knappt 18 %, eller 39 800 ton, av den totala mjölkinvägningen. I förhållande till siffrorna för december 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med nästan 4 %. Invägningen av ekologisk mjölk ökade däremot med knappt 1 %.

Det producerades 61 000 ton konsumtionsmjölk och 19 000 ton syrade produkter under december. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med drygt 1 %, medan produktionen av syrade produkter ökade med lite mer än 3 %.

Under månaden producerades det 8 100 ton grädde, 6 900 ton ost, 900 ton smör samt 5 500 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade ungefär 100 ton ekologiska produkter.

Jämfört med statistiken för december 2018, minskade produktionen av samtliga mejeriprodukter. Produktionen av grädde och ost minskade med drygt 2 % vardera. Produktionen av ekologisk ost minskade med knappt 11 %, medan produktionen av mjölkpulver och smör minskade med 20 respektive 22%.

Helåret 2019

Under helåret 2019 vägdes det totalt in 2 704 400 ton mjölk, innefattande 464 200 ton ekologisk mjölk. Jämfört med 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med 2 %. Invägningen av ekologisk mjölk minskade marginellt. Under samma period minskade produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter med 3 respektive 2 %.

Jämfört med helåret 2018 minskade produktionen av ost, grädde och mjölkpulver med 2, 5 respektive 6 %. Produktionen av ekologisk ost minskade med 11 % jämfört med föregående året. Det var endast smör som hade en ökande produktion under 2019 jämfört med 2018. Produktionen av smör ökade med 5 % under året.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Under december 2019 slaktades det 30 400 nötkreatur, varav 1 100 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 700 ton, vilket är en ökning med 2 % jämfört med december 2018.

Helåret 2019

Under 2019 slaktades det totalt 432 800 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 139 700 ton. I jämförelse med siffrorna för 2018, ökade slakten av nötkreatur under 2019 med 2 %.

Under året ökade slakten främst inom kategorierna Äldre tjur (9 %), Kviga (7 %) samt Yngre tjur (7 %). Kalvar och stutar var de enda kategorierna med en minskad slakt under 2019. Jämfört med 2018 minskade slakten inom båda dessa kategorier med 4 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 190 400 grisar i december 2019. Den totala slaktvikten av gris var 17 600 ton, en marginell minskning jämfört med december 2018.

Helåret 2019

Under hela 2019 slaktades det totalt 2 573 200 grisar och den totala slaktvikten av gris var 240 300 ton. Jämfört med helåret 2018, minskade slakten av gris med drygt 4 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

14 800 får och lamm slaktades under december 2019. Den totala slaktvikten av får och lamm var 290 ton. I förhållande till december 2018, minskade slakten av får och lamm med totalt 26 %.

Fördelat på tackor och baggar samt lamm, så minskade slakten av lamm med nästan 30 % jämfört med samma månad förra året. Vid samma jämförelse för slakten av tackor och baggar minskade slakten med ungefär 14 %.

Helåret 2019

Under 2019 slaktades det totalt 252 000 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm för 2019 var 5 100 ton. Jämfört med helåret 2018, minskade slakten av får och lamm med ungefär 9 %.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i december 12 200 ton. I jämförelse med siffrorna för december 2018, ökade slakten av fjäderfä med nästan 10 %.

Ungefär 94 % av kvantiteten slaktade fjäderfä utgjordes av kyckling. Slakten av kyckling i december ökade med 10 % jämfört med samma månad förra året. För de andra kategorierna så minskade slakten av höns med ungefär 4 %, medan slakten av kalkon låg i nivå med siffrorna för december 2018.

Helåret 2019

För helåret 2019 ökade den slaktade mängden fjäderfä med 4 % i jämförelse med 2018. Det slaktades under 2019 totalt 162 100 ton fjäderfä. För den dominerande kategorin Kyckling ökade slakten med 5 %. För de mindre kategorierna ökade slakten av kalkon med 1 %, medan slakten av höns minskade med ungefär 12 % jämfört med 2018.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Invägningen av ägg

I december levererades det 10 400 ton ägg, varav 1 600 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. I förhållande till december 2018, ökade den totala invägningen av ägg med drygt 6 %, medan invägningen av ekologiska ägg minskade med nästan 10 %.

Helåret 2019

Totalt vägdes det in 129 300 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag under 2019. Av ekologiska ägg vägdes det totalt in 20 300 ton. Jämfört med 2018, ökade den totala invägningen av ägg med ungefär 5 % under 2019. Samtidigt minskade invägningen av ekologiska ägg med 1 %.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)