Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Nya schablontal för beräkningen av slaktvikt för fjäderfä gör att slaktvikten för slaktkyckling och den totala slaktvikten av fjäderfä ökar med 1 % för alla månader 2019. Detta ger en ökning med maximalt 150 ton per månad och totalt 1 600 ton för helåret 2019.

Produktionen av ost för december 2019 revideras upp med 3 %. De nya uppgifterna gör att produktionen av ost ökar med 220 ton för både december 2019 och helåret 2019.

Fördelning av den totala slakten

I januari 2020 uppgick slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 500 ton. Störst andel, 46 %, utgjordes av slakten av gris. Slakten av fjäderfä och nötkreatur utgjorde 28 respektive 26 % av den totala slakten, medan slakten av får och lamm var mindre än 1 %.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (januari 2020)

Figure A. Share of the total slaughter weight (January 2020)

 

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I januari 2020 vägdes det in totalt 237 000 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde knappt 18 %, eller 41 600 ton, av den totala mjölkinvägningen. Den totala och den ekologiska mjölkinvägningen minskade respektive ökade marginellt jämfört med statistiken för januari 2019.

Det producerades under månaden 61 300 ton konsumtionsmjölk och 19 500 ton syrade produkter. Jämfört med januari 2019 minskade produktionen av konsumtionsmjölk med drygt 3 %, medan produktionen av syrade produkter ökade med ungefär 4 %.

Vidare producerades det 8 500 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 600 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 100 ton ekologiska produkter.

Jämfört med januari 2019 ökade produktionen av smör och grädde. I förhållande till januari 2019 ökade produktionen av smör och med knappt 14 respektive 2 %. Produktionen av mjölkpulver minskade med 24 %. Den totala produktionen av ost minskade med 4 %, medan produktionen av ekologisk ost ökade med ungefär 11 %.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I januari slaktades det 38 600 nötkreatur, varav 1 100 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur, 12 500 ton, minskade marginellt jämfört med samma månad förra året.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 229 100 grisar i januari 2020. Den totala slaktvikten av gris var 22 200 ton, vilket är en ökning med nästan 4 % jämfört med januari 2019.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm minskade med ungefär 34 % i jämförelse med januari 2019. Under månaden slaktades det 12 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 250 ton.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i januari ungefär 13 400 ton. I jämförelse med januari 2019 minskade slakten av fjäderfä marginellt. Ungefär 92 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, en kategori som minskade med ungefär 3 % jämfört med samma månad förra året. För de mindre kategorierna så fördubblades nästan slakten av höns, medan slakten av kalkon minskade med 5 %.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i januari 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare år visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)