Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Nya uppgifter om slakten av fjäderfä för januari och februari 2020 gör att slakten av kyckling revideras upp med 3 % för januari 2020. De nya uppgifterna gör även att slakten av höns korrigeras marginellt.

Fördelning av den totala slakten

I mars uppgick den sammanlagda slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 47 100 ton. Slakten av gris utgjorde störst andel av den totala slakten, 45 %. Därefter följer slakten av fjäderfä, 28 %, och nötkreatur, 26 %. Drygt 1 % av den totala slakten bestod av får och lamm.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (januari 2020)

Figure A. Share of the total slaughter weight (January 2020)

 

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I mars 2020 vägdes det in totalt 242 200 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 42 000 ton, av den totala mjölkinvägningen. Jämfört med mars 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 % medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 1 %.

Efter årets första kvartal ligger den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk knappt 1 % över mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Det producerades under månaden 59 400 ton konsumtionsmjölk och 20 500 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 5 % medan produktionen av syrade produkter ökade med 10 % jämfört med mars förra året.

Vidare producerades det 6 100 ton grädde, 7 300 ton ost, 1 700 ton smör samt 5 500 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattar 100 ton ekologiska produkter. I jämförelse med mars 2019 ökade produktionen av smör och ost med 28 respektive 2 %. Produktionen av grädde och mjölkpulver minskade med 26 respektive 23 % jämfört med samma månad förra året.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I mars 2020 slaktades det 37 500 nötkreatur, varav knappt 1 400 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 000 ton, vilket är en minskning med 1 % jämfört med mars 2019.

Störst andel, 34 %, av slakten av nötkreatur utgjordes av Ungtjur, en kategori där slakten ökade med 2 % jämfört med mars 2019. En jämförelse med mars 2019 visar att kategorin Äldre tjur hade den största ökningen, 10 %, medan kategorin Stut hade den största minskningen, 6 %.

Under första kvartalet 2020 ökade slakten av nötkreatur marginellt. Under den perioden ökade slakten mest inom kategorin Ungtjur, 3 %, medan den minskade mest inom kategorin Mellankalv, 13 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 226 400 grisar i mars 2020. Den totala slaktvikten av gris, 21 400 ton, ökade med drygt 2 % i förhållande till mars 2019. Knappt 96 % av den totala slaktvikten av gris utgjordes av slaktgris, en kategori som ökade med lite mer än 2 % jämfört med mars 2019.

Under det första kvartalet ökade slakten av gris med ungefär 3 % jämfört med samma period under 2019. Under det första kvartalet ökade kategorin slaktgris med lite mer än 3 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

14 300 får och lamm slaktades i mars 2020. Den totala slaktvikten av får och lamm var 280 ton, vilket är en ökning med knappt 7 %.

Drygt 89 % av den totala slakten av får och lamm utgjordes av lamm. Jämfört med statistiken för mars 2019 ökade slakten av lamm med knappt 13 %. Samtidigt minskade slakten av tackor och baggar med 26 %.

Efter årets första kvartal ligger slakten av får och lamm 36 respektive 16 % under samma värde vid motsvarande tidpunkt förra året. Den totala slakten av får och lamm låg 20 % under samma notering vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Kvantiteten slaktade fjäderfän var i mars 13 400 ton. Jämfört med mars 2019 minskade slakten av fjäderfä med drygt 2 %. Ungefär 95 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling. Slakten av kyckling minskade med drygt 1 % jämfört med mars 2019. För de mindre kategorierna minskade slakten av höns med 34 % medan slakten av kalkon ökade med 5 % i jämförelse med mars 2019.

Under det första kvartalet minskade slakten av fjäderfä med knappt 1 % jämfört med vid samma tidpunkt förra året. Slakten av kyckling minskade med drygt 1 % under det första kvartalet.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i mars 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare år visas i figur G och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)