STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av slakt mellan län
Fördelning av slakt inom län
Fördelning av slakt efter företagens storlek
Företag som skickat djur till slakt
Utvecklingen över tid

Statistiken i detta Statistiska meddelande bygger på en samarbetning mellan Jordbruksverkets slaktregister och Lantbruksregistret. Detta gör att vi kan undersöka företagen som är med i slaktregistret och se hur slakten av större husdjur skiljer sig regionalt och efter företagens storlek.

Fördelning av slakt mellan län

Slakten av respektive djurslag per län följer i stort fördelningen av antalet djur per län, vilket gör att län med fler djur har ett större antal slaktade djur.

Fördelat mellan länen kan man se att större delen av slakten kommer från Skånes och Västra Götalands län. Tillsammans står de för mer än 50 % av alla slaktade grisar, en tredjedel av slaktade nötkreatur samt är de länen med störst andel slaktade får och lamm.

Företagen i Västra Götaland stod för de största andelarna av slakten av nötkreatur och får och lamm, medan företagen i Skånes län stod för klart störst andel av slakten av gris.

När det gäller andelen slaktade får och lamm utmärker sig även Gotland som i denna kategori ligger på nästan samma nivå som Skåne län.

Figur A. Länens andelar av den totala slakten av respektive djurslag

Fördelning av slakt inom län

Slakten av gris utgjorde majoriteten av antalet slaktade djur i 18 av 21 län, i undantagen Jönköpings, Kronobergs och Jämtlands län var det en högre andel slaktade nötkreatur. På riksnivå var utgjordes slakten, i antal djur, av 13 % nötkreatur, 79 % gris samt 8 % får och lamm.

Om man istället undersöker den sammanlagda vikten av de slaktade djuren kan man se en tydlig skiftning i fördelningen inom länen. Detta på grund av de olika slaktvikterna för djurslagen, vilket bidrar till en högre andel för nötkreatur och en lägre andel för får och lamm, jämfört med antalet slaktade djur.

I vikt mätt stod slakten av gris för högst andel i 14 av de 21 länen. Får och lamm utgjorde en mycket liten del av slakten i samtliga län där Gotland stod för den största andelen, knappt 5 %. På riksnivå bestod den totala slakten, i vikt mätt, av 35 % nötkreatur, 64 % gris och 1 % får och lamm.

Jönköping var det län med högst andel slaktade nötkreatur. Sett till antal var 61 % av alla slaktade djur nötkreatur, en andel som ökar till 91 % när man tittar på slakten mätt i vikt.

Figur B. Slakt per djurslag fördelat inom län, antal och vikt

Fördelning av slakt efter företagens storlek

Använder man storleken på åkermarken för att definiera storleken på företagen kan man se att större delen av antalet slaktade djur kom ifrån större företag.

För slakten av nötkreatur och gris, kom 59 respektive 64 % av slakten från företag med mer än 100 hektar åkermark. Den näst största andelen av slakten av gris kom från företag med mindre än två hektar åkermark.

Till skillnad från nötkreatur och gris är slakten av får och lamm något mer utspridd mellan storleksgrupperna. Största andelen, 21 %, av antalet slaktade får och lamm kom från företag med 50–100 hektar åkermark.

Figur C. Slakt per djurslag fördelat efter åkermarkens storlek

Företag som skickat djur till slakt

Av alla företag som skickade djur till slakt under 2017, finns flest företag i Västra Götalands län. I det länet finns även flest antal företag som skickat nötkreatur till slakt samt flest antal företag som skickat får och lamm till slakt. Flest antal företag som skickat gris till slakt finns i Skåne län.

Västernorrlands län var det län med den högsta andelen företag som skickade nötkreatur till slakt av alla företag i det länet som skickade djur till slakt. Drygt 86 % av alla företag i länet som skickade djur till slakt, skickade nötkreatur till slakt.

Det länet med högst andel företag som skickade gris till slakt av alla företag i länet som skickat djur till slakt var Hallands län. Av alla företag i Hallands län som skickade djur till slakt, skickade 15 % av dessa grisar till slakt.

Stockholm var det län med högst andel företag som skickade får och lamm till slakt i förhållande till det totala antalet företag i länet som skickade djur till slakt. Andelen företag i Stockholms län som skickade får och lamm till slakt var 51 % av alla företag i länet som skickade djur till slakt.

Figur D. Antal företag som skickat djur till slakt per djurslag efter län

 

I tablå A och tablå B kan man se det genomsnittliga antalet slaktade nötkreatur, grisar samt får och lamm från företag som skickade djur av respektive djurslag till slakt.

Företagen i Gotlands län som skickade nötkreatur till slakt var de företagen med det högsta genomsnittliga antalet skickade nötkreatur till slakt. De företag i samma län som skickade får och lamm till slakt hade även det högsta genomsnittliga antalet får och lamm skickade till slakt. Det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt finns på företagen i Örebros län som skickade grisar till slakt.

I motsats till dessa, fanns de lägsta genomsnitten av antalet skickade nötkreatur, gris samt får och lamm till slakt i Stockholms, Jämtlands respektive Västernorrlands län.

Tablå A. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter län

Län

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Stockholm

17

1 737

37

Uppsala

26

985

39

Södermanland

40

3 349

61

Östergötland

37

3 266

54

Jönköping

24

469

40

Kronoberg

24

463

36

Kalmar

44

2 271

46

Gotland

46

2 145

118

Blekinge

24

2 693

43

Skåne

39

2 629

54

Halland

39

1 961

53

Västra Götaland

30

3 186

40

Värmland

30

3 192

45

Örebro

31

3 606

69

Västmanland

37

2 805

56

Dalarna

24

461

43

Gävleborg

24

622

39

Västernorrland

18

510

29

Jämtland

19

148

37

Västerbotten

24

836

36

Norrbotten

29

3 087

32

Hela riket

31

2 368

52


Fördelat på åkermarkens storlek är det genomsnittliga antalet slaktade grisar som störst på företag som skickat gris till slakt med mindre än två hektar åkermark. För nötkreatur är det företagen med mer än 100 hektar åkermark, som skickat nötkreatur till slakt, som har det högsta genomsnittliga antalet slaktade nötkreatur. De företag med det högsta genomsnittliga antalet till slakt skickade får och lamm är de med mellan 50 och 100 hektar åkermark.

Det höga genomsnittliga antalet djur skickade till slakt för företag med mindre än två hektar åkermark, speciellt noterbart för nötkreatur, beror på att större verksamheter bedrivs i flera bolag, där djurhållning och mark är uppdelat på olika företag.

Tablå B. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter storleksgrupp åkermark

Storleksgrupp åkermark

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

-2,0 ha

29

4 691

30

2,1 - 5,0 ha

5

602

21

5,1 - 10,0 ha

6

409

27

10,1 - 20,0 ha

9

327

40

20,1 - 30,0 ha

11

594

54

30,1 - 50,0 ha

16

734

67

50,1 - 100,0 ha

28

1 079

98

100,1 - ha

71

3 408

94

Summa

31

2 368

52

 

Utvecklingen över tid

Södermanlands län var det län med den största ökningen av både slakten av nötkreatur och gris mellan 2016 och 2017. Slakten av nötkreatur ökade med 6 % medan slakten av gris ökade med 19 % jämfört med året innan. Största ökningen i slakten av får och lamm ägde rum i Västmanlands län, där slakten av får och lamm ökade med 19 %.

De största minskningarna av slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm mellan 2016 och 2017 finns i Norrbottens, Jönköpings respektive Jämtlands län. I Norrbottens län minskade slakten av nötkreatur med 12 %. Slakten av gris minskade med 32 % i Jönköpings län, medan slakten av får och lamm minskade med 13 % i Jämtlands län. Anledningen till den stora minskningen i antalet slaktade grisar i Jönköpings län berodde på ett minskat antal företag som skickade gris till slakt.

Figur E. Procentuell skillnad i antalet slaktade djur mellan 2016 och 2017, fördelat på län och djurslag