STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Statistik avseende slakt används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Statistiken regleras av Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG.

Detta omfattar statistiken

Statistiken i detta Statistiska meddelande ingår i Sveriges officiella statistik och ska visa hur slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm skiljer sig regionalt och mellan olika typer av jordbruksföretag.

Definitioner och förklaringar

Statistiken över slakt i detta Statistiska meddelande tas fram genom en samarbetning mellan Lantbruksregistret (LBR) och Jordbruksverkets slaktdatabas. Uppgifterna i LBR möjliggör en uppdelning på bland annat region och storleksgrupper. Dessa uppdateras årligen med hjälp av urvalsundersökningar och var tredje till fjärde år genom en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag.

Kriterierna för att klassas som ett jordbruksföretag i Lantbruksregistret är att man:

·         brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

·         brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller

·         bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

·         bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

·         innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med första torsdagen i juni innevarande år innehade stor djurbesättning – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Redovisade variabler i detta Statistiska meddelande är:

·         Antal slaktdjursbesiktningar d.v.s. antal hela och till hela omräknade halva kroppar som är godkända och avsedda för humankonsumtion.

·         Besiktigade slaktdjur omräknade till kvantitet kött (vara med ben) i ton, godkänd och avsedd för humankonsumtion.

·         Antal jordbruksföretag som skickat djur till slakterier.

Variablerna redovisas efter region, produktionsområde, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek samt efter besättningsstorlek av mjölkkor respektive am- och dikor.

Så görs statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uttaget ur slaktdatabasen kopplas sedan samman med Lantbruksregistret (LBR), innehållande uppgifter om jordbruksföretagen.

Detta görs genom att produktionsplats- och organisationsnummer i de båda registren kopplas mot varandra, för att korrekt kunna koppla slaktade djur till ett företag.

 

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten i slaktdatabasen

Då lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för slakterierna bedöms bortfallet gällande slakten vara mycket låg. Det genomförs dessutom regelbundna kontroller av slakterierna. Uppgifterna i denna databas anses vara av hög kvalitet.

Kvaliteten i LBR

Uppgifter i Lantbruksregistret uppdateras årligen med hjälp av urvalsundersökningar och genom en totalundersökning av alla jordbruksföretag som genomförs var tredje till fjärde år.

Kvaliteten i kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen

Kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen görs med hjälp av person- och organisationsnummer samt produktionsplatsnummer. Mer än 99 % av alla slaktade nötkreatur och grisar har kunnat kopplas till ett LBR-företag. För får och lamm är den kopplade andelen slaktade djur lägre. Större delen av slaktade djur som redovisas under kategorin ”Okänd” finns på kopplingsbara jordbruksföretag, men som inte når upp till de kriterier som finns för att klassas som LBR-företag.

För att få en fullständig koppling mellan databaserna krävs det att person-, organisations- eller produktionsplatsnummer finns i båda databaserna. Det förekommer i vissa fall i slaktdatabasen att det inte finns någon giltig identifieringsvariabel och att en post från slaktdatabasen inte kan kopplas till Lantbruksregistret.

Slaktade djur som inte kan kopplas till ett godkänt LBR-företag, antingen på grund av att ingen koppling kunde göras mellan slaktdatabasen och LBR eller att det kopplingsbara företaget inte uppfyllde kriterierna för att klassas som ett LBR-företag, särredovisas i alla tabeller som en separat kategori som kallas ”Okänd”. Slakten som räknas till denna grupp utgör drygt 1 % av den totala slakten.

Det kan förekomma felkopplingar mellan registren. Dessa anses ha liten betydelse för det slutliga resultatet.

Bra att veta

Produktionsplatsnummer för häst finns inte med i Lantbruksregistret, vilket omöjliggör koppling av slaktade hästar i slaktdatabasen till ett företag i Lantbruksregistret. Samtliga slaktade hästar redovisas därför under kategorin ”Okänd”. Slaktade hästar redovisas endast i tabell 2c och 3c.

Kvantiteterna slaktade djur avser endast djur som slaktats för humankonsumtion vid slakterier. Hemslaktade djur och slaktade djur som inte gått till humankonsumtion redovisas ej.

För tabellerna där antal slaktade djur och vikten av slaktade djur redovisas efter besättningsstorleken av mjölkkor respektive am- och dikor, bygger denna indelning på uppgifter från CDB som gällde för juni 2017.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.