STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2017, ton

4.b. Weight of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2017, metric tonnes

 

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

Inga mjölkkor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa

Kategori

Kalv

66

171

245

477

746

515

21 713

34

23 967

Ko

6 836

31 056

42 254

29 246

82 712

84 366

124 134

2 047

402 650

Tjur

2 131

11 231

12 719

10 508

23 472

24 834

523 081

951

608 928

Kviga

1 526

4 853

6 400

4 266

10 491

10 870

126 672

963

166 040

Stut

1 495

6 792

6 786

5 331

10 059

4 645

83 924

670

119 702

Summa Storboskap

11 989

53 932

68 158

49 350

126 734

124 715

857 811

4 630

1 297 319

Summa Nötkreatur

12 055

54 103

68 403

49 827

127 479

125 230

879 523

4 664

1 321 286

Slaktgris

86

1 529

4 808

3 159

24 572

15 710

2 218 681

22 111

2 290 656

Sugga

..

317

233

306

786

1 833

79 876

833

84 362

Galt

..

21

..

..

21

15

1 598

283

1 963

Unggris

-

..

..

..

12

..

1 854

58

1 967

Unggalt

..

21

13

3

139

57

19 655

138

20 028

Summa Gris

270

1 959

5 080

3 493

25 532

17 628

2 331 757

23 442

2 409 160

Tackor och baggar

41

88

78

50

71

67

9 608

626

10 629

Lamm

78

466

218

84

298

264

39 119

1 534

42 060

Summa Får och lamm

119

554

296

134

369

331

 

48 727

 

2 160

 

52 690

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.