STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2017

4.a. Number of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2017

 

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

Inga mjölkkor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa 

Kategori

Kalv

63

131

174

283

456

299

12 974

31

14 411

Ko

2 282

10 248

13 990

9 628

27 199

27 184

36 176

633

127 340

Tjur

646

3 332

3 738

3 056

6 844

7 448

148 966

303

174 333

Kviga

515

1 624

2 143

1 425

3 521

3 560

40 782

316

53 886

Stut

468

2 103

2 121

1 646

3 113

1 393

25 196

199

36 239

Summa Storboskap

3 911

17 307

21 992

15 755

40 677

39 585

251 120

1 451

391 798

Summa Nötkreatur

3 974

17 438

22 166

16 038

41 133

39 884

264 094

1 482

406 209

Slaktgris

59

1 561

5 112

3 639

27 786

17 902

2 416 076

23 623

2 495 758

Sugga

..

181

115

170

457

990

44 132

483

46 629

Galt

..

13

..

..

11

9

1 060

186

1 305

Unggris

-

..

..

..

27

..

6 142

155

6 474

Unggalt

..

22

14

4

159

64

22 067

159

22 493

Summa Gris

166

1 823

5 286

3 902

28 442

19 000

2 495 387

24 627

2 578 633

Tackor och baggar

145

319

255

165

226

243

34 111

2 228

37 692

Lamm

413

2 384

1 113

426

1 583

1 367

207 914

9 086

224 286

Summa Får och lamm

558

2 703

1 368

591

1 809

1 610

 

242 025

 

11 314

 

261 978

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.