STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2017, ton

4.b. Weight of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2017, metric tonnes

 

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

Inga mjölkkor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa

Kategori

Kalv

7

17

25

48

75

51

2 171

3

2 397

Ko

684

3 106

4 225

2 925

8 271

8 437

12 413

205

40 265

Tjur

213

1 123

1 272

1 051

2 347

2 483

52 308

95

60 893

Kviga

153

485

640

427

1 049

1 087

12 667

96

16 604

Stut

150

679

679

533

1 006

465

8 392

67

11 970

Summa Storboskap

1 199

5 393

6 816

4 935

12 673

12 472

85 781

463

129 732

Summa Nötkreatur

1 206

5 410

6 840

4 983

12 748

12 523

87 952

466

132 129

Slaktgris

9

153

481

316

2 457

1 571

221 868

2 211

229 066

Sugga

..

32

23

31

79

183

7 988

83

8 436

Galt

..

2

..

..

2

1

160

28

196

Unggris

-

..

..

..

1

..

185

6

197

Unggalt

..

2

1

0

14

6

1 965

14

2 003

Summa Gris

27

196

508

349

2 553

1 763

233 176

2 344

240 916

Tackor och baggar

4

9

8

5

7

7

961

63

1 063

Lamm

8

47

22

8

30

26

3 912

153

4 206

Summa Får och lamm

12

55

30

13

37

33

 

4 873

 

216

 

5 269

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.