STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2017

5.a. Number of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2017

 

Besättningsstorlek, antal am- och dikor

 

Inga am- och dikor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa

Kategori

Kalv

4 042

768

205

297

247

79

8 742

31

14 411

Ko

12 321

8 798

4 837

2 621

3 498

1 970

92 662

633

127 340

Tjur

38 904

23 783

11 786

7 994

10 445

4 028

77 090

303

174 333

Kviga

12 473

7 783

3 667

2 676

3 599

2 035

21 337

316

53 886

Stut

7 378

3 096

1 019

843

901

965

21 838

199

36 239

Summa Storboskap

71 076

43 460

21 309

14 134

18 443

8 998

212 927

1 451

391 798

Summa Nötkreatur

75 118

44 228

21 514

14 431

18 690

9 077

221 669

1 482

406 209

Slaktgris

105 229

39 910

..

27 617

35 319

..

2 235 474

23 623

2 495 758

Sugga

1 788

1 270

76

..

796

..

41 550

483

46 629

Galt

78

35

..

..

61

..

927

186

1 305

Unggris

359

146

18

18

..

..

5 716

155

6 474

Unggalt

1 080

1 035

245

..

319

..

19 525

159

22 493

Summa Gris

108 592

42 473

15 073

28 260

36 552

14 272

2 308 784

24 627

2 578 633

Tackor och baggar

5 752

1 411

369

286

92

18

27 536

2 228

37 692

Lamm

35 665

9 099

2 129

1 679

947

83

165 598

9 086

224 286

Summa Får och lamm

41 417

10 510

2 498

1 965

1 039

101

 

193 134

 

11 314

 

261 978

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.