STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:03, korrigerad version 2018-10-18

 

Regional animalieproduktion 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2017, ton

5.b. Weight of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2017, metric tonnes

 

Besättningsstorlek, antal am- och dikor

 

Inga am- och dikor

 

 

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

 

 

Okänd

 

Summa

Kategori

Kalv

664

117

31

45

39

10

1 487

3

2 397

Ko

4 158

3 071

1 685

929

1 198

677

28 342

205

40 265

Tjur

13 553

8 623

4 292

2 885

3 715

1 452

26 278

95

60 893

Kviga

3 774

2 403

1 137

849

1 120

676

6 548

96

16 604

Stut

2 435

1 043

346

287

312

344

7 137

67

11 970

Summa Storboskap

23 921

15 140

7 461

4 949

6 345

3 148

68 305

463

129 732

Summa Nötkreatur

24 584

15 257

7 492

4 993

6 384

3 159

69 792

466

132 129

Slaktgris

9 642

3 720

..

2 544

3 165

..

205 174

2 211

229 066

Sugga

328

222

14

..

134

..

7 522

83

8 436

Galt

11

6

..

..

5

..

144

28

196

Unggris

11

4

1

1

..

..

172

6

197

Unggalt

96

92

12

..

28

..

1 750

14

2 003

Summa Gris

10 097

4 056

1 397

2 661

3 335

1 312

215 712

2 344

240 916

Tackor och baggar

157

42

10

8

3

1

779

63

1 063

Lamm

666

179

42

33

19

2

3 113

153

4 206

Summa Får och lamm

823

221

53

41

22

2

 

3 891

 

216

 

5 269

Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.