STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:2

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljningen i kvantitet vara
Försäljningen - resultat
Prisutvecklingen

Försäljningen i kvantitet vara

Försäljningen av handelsgödsel (mineralgödsel) uttryckt i kvantitet vara uppgick under 2003/04 till 851 Mkg. Försäljningen minskade med 3 % eller 29 Mkg.

Av den totala försäljningen bestod 57 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel (N, P, K resp. S) och resterade 43 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK. PK och NPK. Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 487 Mkg, en nedgång med drygt 6 % jämfört med 2002/03. Sammansatta gödselmedel uppgick till 365 Mkg och ökade därmed med drygt 1 %.

Försäljningen - resultat

Försäljningen av handelsgödsel har under den senaste 5-års perioden minskat med 11 %. Mellan 2003/04 och året innan minskade främst försäljningen av enkla kvävegödselmedel med nästan 7 % och uppgick till 475 Mkg, en minskning med 34 Mkg. Uttryckt i rent växtnäringsämnen motsvarar detta en minskning med 4 % för rena kvävegödselmedel.

En orsak till att försäljningen sjunker kan vara att lönsamheten i spannmålsodlingen varit vikande under senare år, vilket kan ha medfört sänkta kvävegivor. Den torra våren 2004 kan också ha verkat återhållande på kompletteringsgödslingen av spannmålen och även gödselgivan till vallen.

Oljeväxtarealen ökade med ca 25 000 ha mellan åren 2003 och 2004 vilket i någon mån borde verkat höjande av förbrukningen eftersom hektargivan till oljeväxten vanligen är något högre än för spannmålsgrödorna.

Försäljningens kvantiteter räknas ungefärligen motsvara den faktiska förbrukningen, men viss lagring mellan åren kan förekomma. Eftersom försäljningen dock sjunkit sedan 2000/01 finns inte skäl att anta att minskningen skulle bero på lagerförändringar.

Utöver den försäljning som sker via officiella kanaler förekommer viss införsel som inte anmäls till skattemyndigheten. Underlag för att uppskatta storleken på dessa kvantiteter saknas.

Prisutvecklingen

I jordbrukets produktionsmedelsprisindex, PM-index, ingår en delindexserie för handelsgödsel som återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrat försäljningsmönster. Effekten av förändrade relationer mellan olika slag av handelsgödsel påverkar således inte denna prisindexserie. Från och med januari 1995 ingår även jordförbättringsmedeli denna delindexserie, men detta påverkar serien endast marginellt. Enligt denna sierie ökade priserna mellan 2002/03 och 2003/04 med 8 %.