STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 
Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004
Swedish Agriculture in figures 1800 - 2004
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Syftet med de statistiska sammanställningarna i denna rapport är att belysa hur jordbruket utvecklats under den senaste 200-årsperioden enligt den statistik som publicerats. Tillförlitligheten i denna statistik har kontinuerligt förbättrats under främst perioden från början av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Statistikuppgifterna för i första hand en stor del av 1800-talet har bedömts till stor del underskatta de verkliga förhållandena. Statistikens huvudresultat har bedömts ha god kvalitet från senare delen av 1920-talet.

Antalet jordbruksföretag har minskat med 80 % sedan 1927

Antalet brukningsenheter/jordbruksföretag i Sverige var relativt konstant under 1920- och 1930-talen, men sedan 1940-talet har antalet stadigt minskat. År 1927 fanns det 427 000 företag med minst 0,26 ha åkermark, av vilka 307 000 hade mer än 2,0 ha. Fram till 2004 minskade antalet jordbruksföretag med areal över 2 ha till 65 800, d.v.s med nästan 80 %. Antalet företag med mellan 0,26 och 2,0 ha minskade från 119 800 år 1927 till 16 300 år 1966, en minskning med mer än 85 %. Efter 1966 finns inga uppgifter över antalet företag i denna storleksklass. Minskningen har varit kraftigast bland företagen med liten åkerareal medan antalet företag med mer än 100 ha åkermark ökade från 2 500 till 6 100. Mellan 1927 och 2004 har arealen åkermark minskat från 3 563 till 2 661 tusen hektar, eller med 25 %, och totala antalet nötkreatur minskat från 2 899 till 1 628 tusen, d.v.s. med 44 %, medan antalet svin har ökat från 1 387 till 1 818 tusen, d.v.s med 31 %.

Från 1951 till 2003 har antalet sysselsatta personer i jordbruket minskat från 869 000 till 168 000, d.v.s. med mer än 80 %. Jordbrukarnas åldersfördelning har sedan 1961 varierat i endast liten grad.

Kraftig ökning av spannmålsproduktionen sedan slutet av 1920-talet

Den totala spannmålsskörden har ökat från ca 2 356 tusen ton vid slutet av 1920-talet till ca 5 444 tusen ton under början av 2000-talet, d.v.s. med 130 %. Detta är en följd av kraftigt ökade hektarskördar från 1940-talet och framåt, från i genomsnitt 1 700 till 4 750 kg/ha, d.v.s. med cirka 180 %. Från slutet av 1920-talet har produktionen av potatis minskat från 1 656 till 919 tusen ton, vilket främst är en följd av kraftigt minskade arealer.

Produktionen av nötkött och griskött har i början av 2000-talet legat på nivåer kring 140-145 resp. 295 tusen ton per år, vilket är knappt 15% resp. drygt 75% högre än vid början av 1950-talet. Produktionen av fjäderfäkött har i början av 2000-talet legat på en nivå kring 90 tusen ton, vilket är sju gånger mer än i början av 1950-talet. Mjölkproduktionen har sjunkit från över 4 500 tusen ton i början av 1950-talet till strax under 3 300 tusen ton i början av 2000-talet, en minskning med mer än 25%.