STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Statistikens kvalitet
Källor

Statistikens kvalitet

Jordbruksstatistiken har förändrats mycket under sina 200 år, främst till följd av att metoder, begrepp och definitioner alltmer anpassats till de behov av statistik som funnits. Under främst perioden från början av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet har tillförlitligheten i de statistiska uppgifterna kontinuerligt förbättrats. En översikt över de förändringar som genomförts ges i publikationen "Svensk jordbruksstatistik 200 år", som år 1999 utgavs av SCB. I den publikationen redogörs översiktligt för tidigare framförda synpunkter på tillförlitligheten i statistiken. En del av dessa synpunkter redovisas i denna statistikrapport under avsnittet Statistikens kvalitet i kapitlet Statistiken med kommentarer.

Källor

Den statistik som redovisas i denna statistikrapport har hämtats från tidigare publiceringar i olika dokument. Huvudsakliga källor för de statistiska sammanställningarna har varit.

 1. Historisk statistik för Sverige II
  Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955
  Utgiven av Statistiska centralbyrån, Stockholm 1959
 2. Jordbruksstatistisk årsbok 1970
  med översikter för åren 1945-1969
  Utgiven av Statistiska centralbyrån 1970
 3. Jordbruksstatistisk årsbok 1980
  med översikter för åren 1960-1979
  Utgiven av Statistiska centralbyrån 1980
 4. Jordbruksstatistisk årsbok, diverse årgångar
  från 1981 och framåt
 5. Jordbruksräkningarna 1961 och 1966
 6. Statistikdatabasen vid SCB
 7. Diverse SM (Statistiska meddelanden)

Underlaget till tabellerna kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se i form av en Excelfil med mer detaljerade källhänvisningar.