STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2006/07

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljningen i kvantitet vara
Försäljningen - resultat
Prisutvecklingen

Försäljningen i kvantitet vara

Försäljningen av mineralgödsel (handelsgödsel) uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2006/07 till 731 Mkg. Försäljningen ökade med knappt 2,7 % eller 19 Mkg jämfört med året innan.

Av den totala försäljningen bestod 54 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel (N, P, K respektive S) och resterade 46 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK. PK och NPK. Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 395 Mkg, en uppgång med 6,3 % jämfört med 2005/06. Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 336 Mkg och minskade därmed med 1,3 %.

Försäljningen - resultat

Försäljningen av mineralgödsel har sedan millennieskiftet minskat med 23 %, men mellan de två senaste åren ökade försäljningen med 2,7 %. Mellan åren 2005/06 och 2006/07 minskade försäljningen av sammansatta gödselmedel med 1,2 %. Minskad försäljning av NP-gödselmedel kompenseras inte helt av ökad försäljning av NPK-gödselmedel. Försäljningsförändringen av NK- och PK-gödselmedel tar ut varandra.

Försäljningen av kväve, uttryckt som ren växtnäring har mellan åren ökat med 6 900 ton till 167 200 ton men är ändå en av de lägsta noteringarna sedan 1960-talet. Sett över tiden låg förbrukningen under 1970-talet på 225 000 ton och hade under 1990-talet sjunkit till 200 000 ton. Under 2005/06 noterades den lägsta förbrukningen - 160 000 ton - sedan 1960-talet.

Den ökade försäljningen av kväve bedöms främst bero på att prisnivån på spannmål började stiga under hösten 2006. Inför 2007-års odlingssäsong fanns den "nya" prisnivån med i bakgrunden inför beslut om kvävegivans storlek år 2007. Prisrelationen mellan kväve och produkt bedöms ha lett till att kvävegivan ökades något jämfört med tidigare. En annan orsak till ökad användning av kväve kan vara att arealen spannmål ökade något mellan 2006 och 2007, men denna förändring bedöms ha haft mindre betydelse än de spirande förhoppningarna om bättre produktpriser.

Prisutvecklingen

I jordbrukets produktionsmedelsprisindex, PM-index, ingår en delindexserie för mineralgödsel som återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrat försäljningsmönster. Effekten av förändrade relationer mellan olika slag av mineralgödselmedel påverkar således inte denna prisindexserie. Från och med januari 1995 ingår även jordförbättringsmedel i denna delindexserie, men detta påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på mineralgödsel mellan 2005/06 och 2006/07 med i genomsnitt 3,5 %.