STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2006/07

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Allmänt om statistiken

Allmänt om statistiken

Statistiken om försäljning av mineralgödsel samlas in genom en enkätundersökning till tillverkare och importörer av mineralgödselmedel. Enligt lag skall miljöavgift erläggas med hänsyn till medlens kväve- och kadmiuminnehåll (1,80 kr/kg kväve och 30 kr/gram kadmium överstigande 5 gram/ton fosfor). Från det register som upprättas över de företag som betalar gödselmedelskatt hämtas underlag för enkätundersökningen. I årets undersökning har ett 20-tal företag ingått, varav de fem största svarar för 95 % av den totala försäljningen.

Undersökningen sker samordnat mellan Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Jordbruksverkets statistik inriktar sig på försäljningen i ton vara och per produkt, medan SCB:s redovisning (Statistiska Meddelanden, MI 30 SM0801) sker uttryckt i rent växtnäring och fördelad på län.

Resultatet redovisas för gödselåret 2006/07 (1 juli 2006 - 30 juni 2007), vilket sammanfaller med branschens redovisningsår.

Statistikens kvalitet

I denna statistik har ej hänsyn kunnat tas till eventuella lagerförändringar på enskilda gårdar eller i handelsledet och statistiken redovisar därför inte användningen av mineralgödsel under året. De uppgifter som redovisas är baserade på den försäljning som sker till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Viss direktimport av mineralgödsel, vid sidan om officiella kanaler, förekommer. I rapporten "Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?" (SOU 2003:9) uppskattas den illegala införseln till knappt 5 % av försäljningen.

Användningen av mineralgödsel i skogsbruket eller de specialgödselmedel som används för golfbanor ingår inte i denna rapport. Ekologiska gödselmedel sammanräknas inte med mineralgödselmedlen utan redovisas endast totalt i ton vara samt i växtnäringsämnen.