STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket (se Statistikrapport 2009:1). Åren däremellan baseras statistiken på urvalsundersökningar. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2007 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Försäljningen av traktorer ökade med nära 296 miljoner kronor mellan 2006 och 2007 vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Antalet försålda traktorer ökade under samma period med 18 procent till 4 766 st. Det genomsnittliga effektuttaget år 2007 uppgick till 117 hk jämfört med 115 hk år 2006.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för grupperna "Jordbearbetning" samt "Sådd och spridning" uppgick under 2007 till totalt 969 miljoner kronor. Detta var en ökning med hela 99 % jämfört med år 2006 då investeringarna uppgick till 488 miljoner kronor. Redskap för jordbearbetning har sedan milleniumskiftet visat en nedåtgående trend för att år 2006 vända uppåt igen och år 2007 fortsatte ökningen (+128 %) jämfört med 2006. Försäljningen för sådd och spridning var 2007 tre gånger så hög som 2005.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

För gruppen "Redskap för skörd och tröskning" ökade försäljningen med 12 % under 2007 jämfört med 2006 och uppgick till 898 miljoner. Försäljningen av maskiner för rotfrukter var 23 miljoner under 2007 och har minskat med 6 % sedan 2006.

Transportredskap och lastapparater

Försäljningen av vagnar låg år 2007 i princip på samma nivå som 2006 och uppgick till 172 miljoner. För transportredskap och lastapparater noteras däremot en ökning av försäljningen med 17 % jämfört med år 2006. Försäljningen uppgick därmed till 494 miljoner kronor år 2007. Utvecklingen har under de senaste tre åren varit densamma och enligt branschen visar denna att transporterna ökar, vilket eventuellt kan kopplas samman med allt större brukningsenheter samt ett ökande entreprenadarbete.

Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölknings- och stallutrustning ökade mellan 2006 och 2007 med 66 resp. 23 %. Investeringarna i torkar och kvarnar m.m. minskade med 4 %.