STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:4

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket (se Statistikrapport 2009:1). Åren däremellan baseras statistiken på urvalsundersökningar. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2008 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringar i traktorer var ungefär densamma som under år 2007 (-1 %). Antalet försålda traktorer minskade med ca 14 % under 2008 jämfört med 2007. Det genomsnittliga effektuttaget år 2008 uppgick till 123 hk jämfört med 117 hk år 2007.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för grupperna "Jordbearbetning" samt "Sådd och spridning" uppgick år 2008 till totalt 1 208 miljoner kronor. Detta var en ökning med 25 % jämfört med år 2007 då investeringarna uppgick till 969 miljoner kronor. Redskap för jordbearbetning har sedan milleniumskiftet visat en nedåtgående trend för att år 2006 vända uppåt igen och år 2008 fortsatte ökningen, +32 % jämfört med 2007. Försäljningen för sådd och spridning ökade med 21 % under 2008 och uppgick till 774 miljoner kr.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Sedan år 2005 har gruppen "Redskap för skörd och tröskning" ökat med 71 %. Under 2008 ökade försäljningen med 25 % jämfört med 2007 och uppgick till 1 126 miljoner. Försäljningen av maskiner för rotfrukter minskade med 33 % till 16 miljoner under 2008 och är därmed bara en sjättedel så stor som under år 2003. Antalet potatisodlare har under perioden 2003-2008 minskat med ca 20 %.

Transportredskap och lastapparater

Gruppen "Vagnar" står för den näst största ökningen av alla grupper under år 2008. Försäljningen ökade med 56 % och uppgick till 267 miljoner. För transportredskap och lastapparater bröts den stigande trenden och efter flera år av ökade försäljningssiffror minskade försäljningen under 2008 med 14 %. Försäljningen uppgick därmed till 425 miljoner kronor år 2008.

Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Ända sedan 2004 har investeringarna i mjölkningsutrustning ökat och så även mellan 2007 och 2008. En ökning på 7 % innebär en försäljning på totalt 255 miljoner. Försäljningen av stallutrustning ökade också mellan 2007 och 2008 (+10 %) och uppgick till 539 miljoner. Investeringarna i torkar och kvarnar har legat i intervallet 160 till 210 miljoner under de senaste 10 åren och så även under 2008. En ökning med 7 % jämfört med 2007 ger en försäljning under 2008 på 174 miljoner.