STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:06

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Den senaste gjordes för investeringarna år 2009 (se Statistikrapport 2011:3). Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Summan av försäljningsvärdet för företagen ingående i urvalet har sedan år 2003 motsvarat 76-88 % av populationens totala försäljningsvärde. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2010 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer ökade med 9 % år 2010 jämfört med föregående år, från 2 214 till 2 421 miljoner kronor. Antalet köpta traktorer beräknas ha ökat med cirka 10 %. Den genomsnittliga effekten hos dessa traktorer är 134 hästkrafter, en minskning jämfört med år 2009 då den var 137 hästkrafter.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning minskade år 2010 för andra året i rad. Jordbearbetningsredskapen minskade med 33 % till 219 miljoner kronor, vilket var den mest markanta minskningen bland investeringskategorierna. Framförallt är det investeringarna i plogar som sjunkit.  Även investeringarna i redskap för sådd och spridning krympte detta år, trots ett stort fall redan året innan. De uppgick till 322 miljoner kronor. Jämfört med 2008 har investeringarna i både redskap för jordbearbetning och för sådd och spridning i stort sett halverats.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Jordbrukets investeringar i redskap för skörd och tröskning uppgick till 1 010 miljoner kronor år 2010, vilket är en minskning med cirka 7 % sedan 2009. Fram till 2008 hade investeringarna i denna typ av maskiner och redskap en stigande trend, främst driven av ökningen i skördetröskor. Sedan dess har investeringarna sjunkit något och det är just i skördetröskor som investeringarna minskat. Vad gäller investeringarna i redskap för rotfrukter ser det dock annorlunda ut. År 2010 bröts en mångårig negativ trend och investeringarna ökade från 10 till 14 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta är visserligen en stor ökning i procent, men i termer av värde är de långt ifrån 2004 års toppnivåer runt 178 miljoner kronor.

Transportredskap och lastapparater

Jämfört med 2009 har investeringarna i transportredskap och lastapparater ökat kraftigt, från 352 till 509 miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär 45 % och resulterar i att den tidigare toppnoteringen från 2007 passeras efter två mellanår med sjunkande investeringar. Denna förändring om 157 miljoner kronor är den näst största i reella tal efter investeringarna i traktorer, som dock är en mer än fyra gånger större sektor.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölkningsutrustning år 2010 uppgår till 242 miljoner kronor, en minskning på 9 % sedan år 2009. En liknande förändring skedde i den dubbelt så stora kategorin Stallutrustning, där investeringarna sjönk med 10 % till 514 miljoner kronor. Investeringarna i torkar och kvarnar sjönk från 205 till 171 miljoner kronor, en tillbakagång till 2008 års nivåer. Inom kategorierna Grundförbättring, Redskap för underhåll och rengöring samt Skogs och trädgårdsredskap har dock investeringarna ökat. I den sistnämnda kategorin ökade investeringarna med relativt måttliga 7 %, från 300 till 321 miljoner. Inom Redskap för underhåll och rengöring var ökningen desto större, 58 % till 174 miljoner kronor. Även inom redskap för grundförbättring var ökningen stor jämfört med året innan, 32 %, men i värde motsvarade det bara en ökning från 9 till 12 miljoner kronor.