STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:06

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
Skillnader från tidigare års undersökningar
 

Fakta om statistiken

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Urvalet är relativt konstant från år till år, bara en liten del av företagen tillkommer eller försvinner. Trendutvecklingen för företagen i urvalet används för att skriva fram försäljningssiffrorna för de företag som inte ingår de år som totalundersökningar inte genomförs, baserat på deras senast kända försäljningsvärden. Summan av försäljningsvärdet för företagen ingående i urvalet har sedan år 2003 motsvarat 76-88% av populationens totala försäljningsvärde.

Uppgifterna i denna statistikrapport avseende 2010 baseras på en urvalsundersökning, liksom 2008, 2007, 2005 och 2004 års undersökningar, medan 2003, 2006 och 2009 års beräkningar baserades på totalundersökningar. Undersökningarna riktar sig till tillverkare och importörer av lantbruksmaskiner i landet och mäter dessa företags leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exklusive moms).

Undersökningen omfattar endast köp av nya maskiner och redskap. Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Skillnader från tidigare års undersökningar

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning har därmed ersatts av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten på vissa varugrupper kan därmed bli något sämre då man jämför år från 2003 och framåt med åren före 2003.

En ny post i undersökningen från 2003 är ”Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket”. Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för självavverkande jordbrukare. Trädgårdsredskap är exempelvis små traktorer, jordfräsar och sprutor avsedda för trädgårdsnäringen. År 2003 togs också posten ”Elmotorer och hydroforer” bort. Samtliga totalsummor för åren innan 2003 (även urvalsundersökningarna) inkluderar denna post.

Från undersökningen gällande år 2009 samlas data in på en högre aggregeringsnivå för att underlätta uppgiftslämnandet för berörda företag. Detta innebär dock att antal maskiner och/eller redskap inte alltid uppges, då flera olika typer av maskiner och/eller redskap i vissa fall hamnar under samma post. Undantag är traktorer där antal fortfarande redovisas.

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.