STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Tomat- och gurkföretagens energianvändning i växthus
Prydnadsväxtföretagens energianvändning i växthus

Bra att veta

Den här rapporten är baserad på den enkätundersökning som Jordbruksverket gick ut med 2009 till alla trädgårdsföretag och frågade om förhållanden 2008. De växthusföretag som är med i den här rapporten har minst 200 kvm växthus.

I rapporten redovisas uppgifter för specialiserade tomat- och gurkföretag och prydnadsväxtföretag. Med specialiserade tomat- och gurkföretag, avses de företag som odlar tomat eller gurka på minst 90 % av den totala kulturytan. Med specialiserade prydnadsväxtföretag avses företag som odlar prydnadsväxter eller sticklingar och småplantor på minst 90 % av den totala kulturytan. Företag som endast odlar snittblommor som ej är lökblommor ingår ej i prydnadsväxtföretagen i denna rapport.

Den största andelen av energianvändningen i växthus går åt till uppvärmning. En mindre andel används för belysning, främst elenergi. El behövs också för att driva olika typer av värmeväxlare och i statistiken kan vi inte urskilja vad elen används till.

Tomat- och gurkföretagens energianvändning i växthus

Totalt fanns det 259 företag som odlade tomat eller gurka i Sverige 2008 (tablå a). De som odlade tomat eller gurka på minst 90 % av kulturytan klassas som specialiserade företag. Dessa företag innehade 85 % av den odlade arealen och var 162 företag 2008.

Tablå A. Tomat- och gurkföretag 2008

 

Specialiserade

företag

Alla

företag

 

Odlad areal,

kvm

Antal

företag

Odlad areal,

kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

Tomatföretag

288 930

54

370 083

198

Gurkföretag

424 762

50

545 912

179

Företag med gurka och tomat

64 470

58

.2

.2

Totalt

778 162

162

915 995

2591

1)Antalet företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan odla både tomat och gurka.

2) Företag som har både tomat- och gurkodling redovisas en gång under tomatföretag och en gång under gurkföretag

 

I tabell 1 på sidan 8 redovisas tomat- och gurkföretagens energianvändning i växthus uppdelat på växthusstorlek och regioner. Mellan 2005 och 2008 minskade växthusarealen med 14 % för de specialiserade tomat- och gurkföretagen och antalet företag blev färre. Antalet företag som 2008 hade en växthusyta under 2 000 kvm var 88 stycken och stod för 5 % av den total energianvändningen hos tomat- och gurkföretag. Företag med en växthusyta mellan 2 000-5 999 kvm var 30 stycken. De stod för 16 % av den totala energianvändningen. De företag som hade en växthusyta på minst 6 000 kvm var 44 stycken och de stod för 79 % av den total energianvändningen.

Naturgas var den dominerande energikällan 2008 och stod för 37 % av den totala energianvändningen hos specialiserade tomat- och gurkföretag (figur A). Användningen av naturgas har minskat med 40 % mellan 2005 och 2008. Antalet företag som använder naturgas har minskat med 27 %. Eldningsolja stod för 25 % av energianvändningen hos specialiserade tomat- och gurkföretag 2008. Användningen av eldningsolja har minskat med 42 % mellan 2005 och 2008. Antalet företag som använder eldningsolja har minskat med 38 %. Pellets, briketter, bark, flis och spån stod för 26 % av den totala energianvändningen 2008. Användningen av pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat med 177 % mellan 2005 och 2008. Antalet företag som använder pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat med 50 % mellan 2005 och 2008 och var 36 företag 2008.

Figur A. Tomat- och gurkföretagens energianvändning i växthus efter typ av energikälla, 2005 och 2008

 

Anm. Användningen av en energikälla som används av färre än 3 företag redovisas inte i diagrammet.

 

I tabell 4.a på sidan 9 och tabell 4.b och 4.c på sidan 10 kan man se energianvändningen i växthus hos de företag som är specialiserade och bara odlar tomater på minst 90 % av kulturytan eller bara odlar gurka på minst 90 % av kulturytan samt de företag som odlar både tomat och gurka på minst 90 % av kulturytan. I denna uppdelning ser man att för de specialiserade företag som odlade endast tomat stod naturgas för den största andelen av energianvändningen, 48 %. För företag som endast odlade gurka var det eldningsolja som stod för den största energianvändningen, 35 %. Bland de företag som odlade både tomat och gurka stod bark, flis och spån för den största energianvändningen, 59 %.

I tabell 3.a på sidan 8 redovisas energianvändningen enligt medelvärde, median, övre- och nedre kvartil för företag med en energianvändning över 100 kWh/kvm. Hos tomat- och gurkföretag var det ingen stor skillnad i användning i kWh/kvm mellan de olika storleksgrupperna. Lägst genomsnittlig användning, 332 kWh/kvm hade tomat- och gurkföretag med en växthusyta under 2 000 kvm. Högst genomsnittlig användning, 390 kWh/kvm hade företagen med en växthusyta mellan 2 000 och 5 999 kvm. Den totala genomsnittliga användningen för specialiserade tomat- och gurkföretag oavsett växthusstorlek var 351 kWh/kvm.

I tabell 3.b. på sidan 9 redovisas energianvändning uppdelat på fyra företagsgrupper uppdelat efter användning i kWh/kvm. Den första gruppen innehåller den fjärdedel företag som hade den lägsta användningen i kWh/kvm 2008. Den sista gruppen innehåller den fjärdedel företag som hade den högsta användningen i kWh/kvm.

Prydnadsväxtföretagens energianvändning i växthus

Totalt fanns det 501 företag som odlade prydnadsväxter i växthus 2008 (tablå b). Företag som bara odlade snittblommor som inte var lökblommor ingår inte i denna siffra. Av prydnadsväxtföretagen fanns det 406 stycken som var specialiserade och odlade prydnadsväxter på 90 % av kulturytan. De specialiserad företagen innehade 88 % av den odlade arealen.

Tablå B. Prydnadsväxtföretag 2008

 

Specialiserade

företag

Alla

företag

 

Odlad areal,

kvm

Antal

företag

Odlad areal,

kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

Totalt

1 150 465

406

1 309 145

501

 

I tabell 5 på sidan 11 redovisas prydnadsväxtföretagens energianvändning i växthus uppdelat på växthusstorlek och regioner. Mellan 2005 och 2008 minskade växthusarealen med 11 % för de specialiserade prydnadsväxtföretagen och antalet företag blev färre. Antalet företag som 2008 hade en växthusyta under 2 000 kvm var 227 stycken och stod för 16 % av den total energianvändningen. Företag med en växthusyta mellan 2 000-5 999 kvm var 129 stycken. De stod för 31 % av energianvändningen. De företag som hade en växthusyta på minst 6 000 kvm var 50 stycken och de stod för 53 % av den total energianvändningen.

Eldningsolja stod 2008 för 50 % av den totala energianvändningen och var den dominerande energikällan hos prydnadsväxtföretag (figur B). Användningen av eldningsolja har minskat med 50 % mellan 2005 och 2008. Pellets, briketter, bark flis och spån stod för 15 % av energianvändningen 2008. De stod endast för 4 % av energianvändningen 2005.

Figur B. Prydnadsväxtföretagens energianvändning i växthus efter typ av energikälla, 2005 och 2008

 

Anm. Användningen av en energikälla som används av färre än 3 företag redovisas inte i diagrammet.

 

Antalet företag som använder eldningsolja har minskat mellan 2005 och 2008 med 33 %. Företag som använder pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat med 104 % och var 51 företag 2008.

I tabell 7.a. på sidan 11 redovisas energianvändningen enligt medelvärde, median, övre- och nedre kvartil för företag med en energianvändning över 100 kWh/kvm. Skillnaden i användning kWh/kvm var liten mellan de olika företagen indelade i storleksgrupper efter växhusareal. Företagen med en växthusyta över 6 000 kvm har en lite större genomsnittlig användning i kWh/kvm än företagen som har en växthusyta under 6 000 kvm. Den genomsnittliga användningen för de specialiserade prydnadsväxtföretagen oavsett växthusstorlek var 288 kWh/ kvm.

I tabell 7.b. på sidan 12 redovisas energianvändning uppdelat på fyra företagsgrupper uppdelat efter användning i kWh/kvm. Den första gruppen innehåller den fjärdedel företag som hade den lägsta användningen i kWh/kvm.

I tabell 8.a. på sidan 12 och tabell 8.b. på sidan 13 redovisas den totala energianvändningen för alla företag som hade växthusproduktion 2008.