STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Trädgårdsundersökningen är en värdeberäkning som genomförs varje år. Den avser skörd och pris och används till de ekonomiska kalkylerna för jordbruket, EAA, samt till konsumtionsberäkningarna, KB.

Definitioner och förklaringar

Statistiken ska belysa värdet på trädgårdsproduktionen.

Så görs statistiken

Från och med 2007 har metod ändrats i trädgårdsundersökningen. De år som undersökningen trädgårdsproduktion görs (2005, 2008 o.s.v.) samlas uppgifter om priser till trädgårdsundersökningen in via en enkät. Uppgifterna samlas in från ca 80 aktörer på den svenska marknaden, framförallt från odlarföreningar, konservföretag och grossister. Dessa är inte valda enligt någon statistisk säkerställd metod. Uppgiftslämnarna väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare skall täcka en stor del av marknaden, d.v.s. de allra största företagen ingår, men vissa vägrar att lämna uppgifter, varför dessa inte ingår. Jordbruksverket utgår dock från att vi får in uppgifter från alla så kallade konservföretag. I annat fall skattas dessa uppgifter. Den senaste undersökningen om trädgårdsproduktion används som underlag för kvantiteterna som redovisas.

Tidigare samlades uppgifter om priser in med enkät varje år i trädgårdsundersökningen, från 2006 och bakåt i tiden.

De år som inte trädgårdsproduktion görs (t.ex. 2007) beräknas priset för de större produkterna med hjälp av prisutvecklingen i avräkningsprisindex. För en del mindre produkter skattas prisutvecklingen. Dessa år används även det Statistiska meddelandet skörd av trädgårdsväxter som underlag för kvantiteterna som redovisas i trädgårdsundersökningen.

Om en prisutvecklingsuppgift inte finns för t.ex. en produkt inom gruppen köksväxter på friland, så tas den vägda förändringen av de andra produkterna inom gruppen där prisutvecklingsuppgifter finns. Kvantiteten används som vikt.

Om en kvantitetsuppgift inte finns för t.ex. en produkt inom gruppen köksväxter på friland, så används den genomsnittliga kvantitetsförändringen inom gruppen där kvantitetsuppgifter finns.

De uppgifter som har beräknats med hjälp av prisutvecklingen i avräkningsprisindex och med aktuella kvantiteter från det Statistiska meddelandet skörd av trädgårdsväxter referensårat 2007 står för 48 % av det totala värdet av trädgårdsproduktionen. För ytterligare ca 23 % av värdet har antingen skörd eller prisutvecklingen kunnat utnyttjats. För 29 % av värdet har värdet skattats utan uppgifter från det aktuella året. För dessa 29 % redovisar vi inte priser och kvantiteter då uppgifterna är för osäkra.

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken kan bero på en eller flera av följande felkällor:

 

·         Täckningsfel (under- och övertäckning)

·         Mätningsfel

·         Processfel

·         Bortfall

 

Täckningsfel förekommer då målpopulationen och rampopulationen skiljer sig åt. Det finns två typer av täckningsfel, övertäckning och undertäckning. Övertäckning förekommer då en del av de företag som ingår i rampopulationen inte ska ingå i målpopulationen. Övertäckning kan också förekomma om ett företag anger importerade kvantiteter och ett medelpris som även inkluderar import. Undertäckning förekommer inte eftersom resultatet räknas upp.

Mätningsfel skulle kunna förekomma om företagen lämnat fel uppgifter på blanketten. Detta är svårt att kontrollera men man bör beakta att vissa företag anger att de inte har något generellt medelpris för hela året. I dessa fall ber vi företagen att göra en skattning.

Processfel bör inte har förekommit i samband med bearbetning av materialet. Eftersom undersökningen omfattade relativt få företag, har uppgifterna vid flera tillfällen dubbelkollats. I de få fall fel har förkommit har dessa rättats till. Det slutliga resultatet bör således väl spegla de uppgifter som företagen har lämnat.

Bortfallet i trädgårdsundersökningen är lågt.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Skörd av trädgårdsväxter 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 37 SM 0801.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2007:1.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik.