STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2007/08

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljning
Prisutveckling

Försäljning

Försäljningen av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2007/08, dvs. under perioden 1 juli 2007-30 juni 2008, till 782 500 ton. Försäljningen ökade med 7 % eller 51 500 ton jämfört med året innan.

Av den totala försäljningen bestod 53 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel (N, P, K respektive S) och resterande 47 % av sammansatta gödselmedel av typ NP, NK, PK och NPK.

Enkla gödselmedel

Sedan gödselåret 2002/03 fram till 2005/06 minskade försäljningen av enkla gödselmedel från 521 100 ton till 371 600 ton. Det motsvarar en minskning på 29 %. De två följande åren har försäljningen av enkla gödselmedel ökat igen med 12 %. Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 415 400 ton gödselåret 2007/08, en uppgång med 5 % jämfört med 2006/07. Kväveprodukter stod för 97 % av försäljningen av enkla gödselmedel 2007/08. Försäljningen av kväveprodukter ökade med 5 % jämfört med året innan.

Sammansatta gödselmedel

Mellan gödselåren 2003/04 och 2006/07 har försäljningen av sammansatta gödselmedel minskat med 8 %. Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 367 100 ton 2007/08 och ökade därmed 9 % jämfört med året innan. NPK -produkter stod för 89 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel 2007/08. Den största produkten NPK 21-3-10 stod för 20 % av NPK försäljningen. Försäljningen av NPK -produkter ökade med 13 % jämfört med året innan. NP -produkter stod för 5 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel 2007/08. Försäljningen minskade med 23 % jämfört med året innan. NK -och PK -gödselmedel stod för 3 % vardera av försäljningen av sammansatta gödselmedel 2007/08. Försäljningen minskade med 8 % respektive 13 % jämfört med året innan för de båda produktgrupperna.

Försäljning av rena växtnäringsämnen

I tabell 2 på sidan 7 och diagram 2 på sidan 8 redovisas försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen. Försäljningen av kväve ökade med 12 % gödselåret 2007/08 jämfört med året innan. Försäljningen av fosfor och kalium ökade med 6 % respektive 7 %. Försäljningen av svavel ökade med 15 %.

Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling

Kvantitet sålda gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling redovisas separat och är inte inräknade i totalen för mineralgödsel. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart. Försäljningen uppgick till 23 600 ton 2007/08.

Prisutveckling

I jordbrukets produktionsmedelsprisindex, PM-index, ingår en delindexserie för mineralgödsel- och jordförbättringsmedel. Den återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrade försäljningsmönster. Det innebär att förändrade relationer mellan olika slag av mineralgödselmedel inte påverkar indexserien. Jordförbättringsmedel ingår i serien sedan 1995 men påverkar endast serien marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på mineralgödsel mellan 2006/07 och 2007/08 med i genomsnitt 34 %. Priserna på enkla gödselmedel ökade med 29 % och priserna på sammansatta gödselmedel ökade med 38 %.