STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig utrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket och åren däremellan på urvalsundersökningar. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2009 baseras på en totalundersökning. Även uppgifter från tidigare års totalundersökningar från år 1997 och framåt redovisas i rapporten.

Traktorer

Försäljningen av traktorer ökade mellan år 2006 och 2009 med 218 miljoner kronor eller 11 %. Antal traktorer som såldes 2009 var 3 168, 1 235 stycken färre än år 2006. Effektuttaget år 2006 uppgick till 115 hk i genomsnitt medan motsvarande siffra år 2009 var 137 hk. Det genomsnittliga värdet per traktor samt dess effektuttag har alltså ökat under perioden. Investeringar i, samt antal traktorer för de senaste fem totalundersökningarna redovisas i tabell 1.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap för jordbearbetning, sådd och spridning har ökat med totalt 39 % mellan år 2006 och 2009. Den största ökningen var investeringar i plogar som ökade med 286 % under perioden. Från 1997 fram till 2006 hade värdet av sålda plogar minskat kraftigt, från 121 miljoner 1997 till 50 miljoner 2006. Värdet av sålda såmaskiner har fördubblats under perioden 2006 till 2009, medan värdet för gödselspridare och sprutor minskat med 24 respektive 6 %.

Redskap för skörd och tröskning

Förutom värdet för slåttermaskiner och krossar samt rotfruksredskap, ökade investeringarna för samtliga redskap och maskiner för skörd och tröskning. Mest ökade värdet för sålda skördetröskor, vilket mellan år 2006 och 2009 ökade från 258 till 533 miljoner kronor. Investeringarna i redskap för rotfrukter sjönk från 25 till 10 miljoner kronor under den aktuella perioden, en minskning med 60 %. Minskningen har pågått sedan år 2003 då värdet för investeringarna i rotfruktsmaskiner låg på 95 miljoner. Sammanlagt ökade investeringarna i maskiner och redskap för skörd och tröskning (redskap för rotfrukter inkluderat) med 33 %.

Transportredskap och lastapparater

Försäljningen av vagnar ökade med 22 % från år 2006 till 2009. För övriga transportredskap och lastapparater skedde en minskning med 16 % under samma period. Försäljningen av vagnar uppgick till 208 miljoner kronor år 2009 och 352 miljoner kronor för övriga transportredskap och lastapparater (se tabell 1).

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig utrustning

Alla poster i mjölknings- och stallutrustning ökade försäljningen från år 2006 till 2009. Utrustning för mjölkning var det som procentuellt sett ökade mest, med 86 % från 143 miljoner till 266 miljoner kronor 2009. Även utgödslings- och utfodringsanläggningar samt ensilageutrustning hade en kraftig uppgång under perioden. Redskap för grundförbättring ökade från 1 miljon till 9 miljoner kronor, vilket kan bero på att investeringarna i nya produkter minskat till följd av den ekonomiska återgång som setts. Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket minskade något, från 328 till 300 miljoner kronor.