STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljning
Enkla gödselmedel
Sammansatta gödselmedel
Försäljning av rena växtnäringsämnen
Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling
Prisutvecklingen

Försäljning

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2009/10, dvs. under perioden 1 juli 2009 - 30 juni 2010, till 686 500 ton. Försäljningen ökade med 21 % eller 119 700 ton jämfört med föregående år.

Av den totala försäljningen bestod 61 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel och resterande 39 % av sammansatta gödselmedel av typerna NP, NK, PK och NPK.

Enkla gödselmedel

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 421 700 ton 2009/10. Det är en ökning av försäljningen med 20 % jämfört med föregående år. Enkla kvävegödselmedel stod för 99 % av försäljningen av enkla gödselmedel 2009/10. Försäljningen av enkla kvävegödselmedel ökade med 21 % jämfört med föregående år. Försäljningen av enkla fosforgödselmedel var oförändrad. Försäljningen av enkla kaliumgödselmedel redovisas som 43 % mindre 2009/10 jämfört med föregående år. Det beror framförallt på att ingen kalimagnesia redovisas. Anledningen är att kalimagnesia är tillåten att använda i ekologisk odling och redovisas tillsammans med andra gödselmedel tillåtna i ekologisk odling. Försäljningen av enkla svavelgödselmedel minskade med 44 %.

Sammansatta gödselmedel

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 264 700 ton 2009/10. Försäljningen ökade med 23 % jämfört med föregående år. Försäljningen av NPK-gödselmedel ökade med 23 % (se figur A). Försäljningen av NPK har varit relativt konstant mellan gödselåren 2002/03-2006/07. Gödselåret 2007/08 var försäljningen ovanligt hög för att sedan 2008/09 vara ovanligt låg. NPK-gödselmedel står för 90 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel. Försäljningen av PK, NP och NK har minskat de senaste åren men gödselåret 2009/10 ökade försäljningen av PK med 10 % (se figur B). Försäljningen av NP ökade med 19 % och försäljningen av NK med 29 %.

Figur A. Försäljning av NPK 2002/03-2009/10

Figur B. Försäljning av NP, PK, NK 2002/03-2009/10

Försäljning av rena växtnäringsämnen

I tabell 2 på sidan 8 och i diagram 2 på sidan 9 redovisas försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen. Försäljningen av kväve ökade med 18 % 2009/10 jämfört med föregående år. Försäljningen av fosfor ökade med 22 %, försäljningen av kalium med 19 % och försäljningen av svavel med 15 %.

Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling

Kvantitet sålda gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling redovisas separat och är inte inräknat i totalvärdet för mineralgödsel. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart. Försäljningen uppgick till 24 000 ton 2009/10 och innefattar både mineralgödsel och organiska gödselmedel.

Prisutvecklingen

I jordbrukets produktionsmedelsindex, PM-index, ingår en delindexserie för mineralgödsel och jordförbättringsmedel. Den återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrade försäljningsmönster. Det innebär att förändrade relationer mellan olika slag av gödselmedel inte påverkar indexserien. Jordförbättringsmedel ingår i serien sedan 1995 men påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie minskade priserna på mineralgödsel mellan 2008/09 och 2009/10 med 40 %. Priserna på enkla gödselmedel minskade med 41 % och priserna på sammansatt gödselmedel minskade med 39 %.