STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Statistiken om försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket samlas in genom en enkätundersökning till tillverkare, importörer och försäljare av mineralgödsel. Ett register har upprättats utifrån uppgifter från Skatteverket om de företag som fram till årsskiftet 2009/2010 enligt lag skulle erlägga en miljöavgift med hänsyn till medlens kväve- och kadmiuminnehåll (1,80 kr/kg kväve och 30 kr/gram kadmium överstigande 5 gram/ton fosfor). För undersökningen som belyser gödselåret 2009/10 (perioden 1 juli 2009-30 juni 2010) har ett 20-tal företag ingått, varav de fem största svarar för över 95 % av den totala försäljningen.

Undersökningen sker samordnat mellan Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Jordbruksverkets statistik inriktar sig på försäljningen i ton vara och per produkt, medan SCB:s redovisning (Statistiska meddelanden, MI 30 SM1101) sker uttryckt i ren växtnäring och fördelad på län.

Statistikens kvalité

I denna statistik har ej hänsyn kunnat tas till eventuella lagerförändringar på enskilda gårdar eller i handelsledet och statistiken redovisar därför inte användningen av mineralgödsel under året.

Viss direktimport av mineralgödsel, vid sidan om officiella kanaler, förekommer. I rapporten "Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?" (SOU 2003:9) uppskattas den illegala införseln till knappt 5 % av försäljningen.

Användningen av mineralgödsel i skogsbruket, hemträdgårdar eller de specialgödselmedel som används för golfbanor ingår inte i denna rapport. Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling redovisas separat i kvantitet vara samt i kvantitet växtnäringsämnen. I den redovisningen ingår både mineralgödsel och organiska gödselmedel. Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling kan säljas för användning i konventionell odling och för vissa gödselmedel kan det vara vanligt, t.ex. kalimagnesia. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart.