STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2010/11

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Försäljning
Enkla gödselmedel
Sammansatta gödselmedel
Försäljning av rena växtnäringsämnen
Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling
Prisutveckling

Försäljning

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2010/11, dvs. under perioden 1 juli 2010 – 30 juni 2011, till 704 274 ton. Försäljningen ökade med 3 % eller 17 807 ton jämfört med föregående år.

Av den totala försäljningen bestod 61 % av enkla kväve-, fosfor-, kalium- eller svavelmedel och resterande 39 % av sammansatta gödselmedel av typerna NP, NK, PK och NPK.

Enkla gödselmedel

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 430 735 ton 2010/11. Det är en ökning av försäljningen med 2 % jämfört med föregående år. Enkla kvävegödselmedel stod för 99 % av försäljningen av enkla gödselmedel 2010/11. Försäljningen av enkla kvävegödselmedel ökade med 2 % jämfört med föregående år. Försäljningen av enkla fosforgödselmedel fördubblades jämfört med föregående år. Försäljningen av enkla kaliumgödselmedel ökade med 30 % 2010/11 jämfört med föregående år. Försäljningen av enkla svavelgödselmedel ökade med 70 %.

Sammansatta gödselmedel

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 273 539 ton 2010/11. Försäljningen ökade med 3 % jämfört med föregående år. Försäljningen av NPK-gödselmedel ökade med 7 % (se figur A). Försäljningen av NPK har inte varierat särskilt mycket under gödselåren 2003/04–2006/07. Gödselåret 2007/08 var försäljningen ovanligt hög för att sedan vara ovanligt låg 2008/09. NPK-gödselmedel står för 93 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel 2010/2011. Försäljningen av PK, NP och NK har minskat de senaste åren, men gödselåret 2009/10 ökade försäljningen av PK med 10 % (se figur B). Försäljningen av NP ökade med 19 % och försäljningen av NK med 29 %. Gödselåret 2010/2011 minskade försäljningen igen.

Figur A. Försäljning av NPK 2002/03-2010/11

 

 

 

 

Figur B. Försäljning av NP, PK, NK 2002/03-2010/11

Försäljning av rena växtnäringsämnen

I tabell 2 på sidan 8 och i diagram 2 på sidan 9 redovisas försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen. Försäljningen av kväve ökade med 1 % 2010/11 jämfört med föregående år. Försäljningen av fosfor ökade med 5 %, försäljningen av kalium med 7 % och försäljningen av svavel minskade med 3 %.

Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling

Såld kvantitet av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling redovisas separat och är inte inräknat i totalvärdet för mineralgödsel. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart. Försäljningen uppgick till 25 932 ton 2010/11 och innefattar både oorganiska och organiska gödselmedel.

Prisutveckling

I jordbrukets produktionsmedelsindex, PM-index, ingår en delindexserie för mineralgödsel och jordförbättringsmedel. Den återspeglar den rena prisutvecklingen vid oförändrade försäljningsmönster. Det innebär att förändrad fördelning mellan olika slag av gödselmedel inte påverkar indexserien. Jordförbättringsmedel ingår i serien sedan 1995 men påverkar serien endast marginellt. Enligt denna serie ökade priserna på mineralgödsel mellan 2009/10 och 2010/11 med 13 %. Priserna på enkla gödselmedel ökade med 12 % och priserna på sammansatt gödselmedel ökade med 14 %.