STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2010/11

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Statistiken om försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket samlas in genom en enkätundersökning till tillverkare, importörer och försäljare av mineralgödsel. Ett register har upprättats utifrån uppgifter från Skatteverket om de företag som fram till årsskiftet 2009/2010 enligt lag skulle erlägga en miljöavgift med hänsyn till medlens kväve- och kadmiuminnehåll (1,80 kr/kg kväve och 30 kr/gram kadmium överstigande 5 gram/ton fosfor). För den senaste undersökningen har registret uppdaterats med hjälp av Kemikalieinspektionens produktregister. För undersökningen som belyser gödselåret 20010/11 (perioden 1 juli 2010–30 juni 2011) har en postenkät skickats ut till ca 120 företag. Majoriteten av dessa företag behöver dock inte redovisa försäljning. De ingår främst för att upprätthålla registret och för att fånga upp eventuella förändringar på marknaden.

Undersökningen sker samordnat mellan Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Jordbruksverkets statistik inriktar sig på försäljningen i ton vara och per produkt, medan SCB:s redovisning (Statistiska meddelanden, MI 30 SM1201) sker uttryckt i ren växtnäring och fördelad på län.

 

Statistikens kvalité

I denna statistik har ej hänsyn kunnat tas till eventuella lagerförändringar på enskilda gårdar eller i handelsledet och statistiken redovisar därför inte användningen av mineralgödsel under året.

Viss direktimport av mineralgödsel, vid sidan av officiella kanaler, förekommer. I rapporten ”Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?” (SOU 2003:9) uppskattas den illegala införseln till knappt 5 % av försäljningen.

Användningen av mineralgödsel i skogsbruket, hemträdgårdar eller de specialgödselmedel som används för golfbanor ingår inte i denna rapport. Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling redovisas separat i kvantitet vara samt i kvantitet växtnäringsämnen. I den redovisningen ingår både oorganisk och organiska gödselmedel. Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling kan säljas för användning i konventionell odling och för vissa gödselmedel kan det vara vanligt, t.ex. kalimagnesia. Uppgifterna samlas in via handelskanaler för mineralgödsel. I vilken utsträckning dessa handelskanaler omfattar all försäljning av gödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling är oklart.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.