STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:04

 

Sju driftsinriktningar, 2000-2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Sedan lång tid tillbaka genomförs varje år i juni månad statistiska undersökningar för att kartlägga det svenska jordbrukets struktur. Det insamlade materialet sammanställs och samlas i Lantbruksregistret (LBR) för vilket Jordbruksverket ansvarar sedan år 2000. Undersökningens omfattning varierar dock något mellan olika år och vissa definitioner förändras över tiden.

För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar angående vad som räknas som ett jordbruksföretag har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats år 2010. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. I den tidigare definitionen ingick ett företag i LBR då det innehade mer än 2,0 hektar åkermark. I EU:s avgränsningar krävs en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark). I LBR år 2010 krävs det därför mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark för att ingå. För mer information hänvisas till JO 35 SM1101.

Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande till exempel maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara ogynnsamt arronderade. Metoden beskrivs i det statistiska meddelandet JO 35 SM 0101 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000. Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000 (jämte reviderade, jämförbara uppgifter avseende 1999). Typologidata. (JO 35 SM1101).

 

Bra att veta

Antalet företag i jordbruket ökade 2005 jämfört med tidigare år. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd, vilka innebar att fler företag blev synliga i systemen och inkluderades i LBR snarare än att strukturen i jordbruket förändrades. År 2010 höjdes gränsen för att få söka stöd från 0,3 ha till 4,0 ha jordbruksmark. Ändringen i definition av jordbruksföretag medförde att antalet jordbruksföretag med driftsinriktning jordbruksväxter, får- och getskötsel samt småbruk ökade mer än de skulle gjort utan definitionsändringen. Förutom detta har inga större förändringar skett i stödsystemen mellan 2005 och 2010.

En översyn av typologin gjordes avseende år 2000 (även uppgifter för år 1999 beräknades med reviderade arbetsbehovstal). Från och med år 2002 används de reviderade arbetsbehovstalen. Detta har försämrat jämförbarheten bakåt i tiden. Revideringen beskrivs närmare i JO 35 SM 0101.

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.