STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kommunal aktivitet för främjande av åkerbränsleanvändning

5. Municipal activity to increase use of energy crops

Är kommunen involverad i projekt för att stödja produktion och användning av energi från jordbruket?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Ja, när det gäller produktion

29

Ja, när det gäller användning

19

Nej (se nedan)

55

Vet ej

11

Antal svarande kommuner

195

Om ”Nej”, varför inte?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

 

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Resursbrist/nedprioriterat i den kommunala förvaltningen

33

 

Avsaknad av en lokal marknad

28

Brist på kunskap i den kommunala förvaltningen

17

 

Det är inte ett kommunalt ansvar

8

Ointresse bland lantbrukare

2

 

Lagstiftning (t.ex. upphandlingsregler)

30

Dåliga förutsättningar för jordbruk i allmänhet

44

 

Annat

5