STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Åkerbränsle i kommunernas planering

6. Energy crops in municipal planning

Tar kommunen upp frågan om energi från jordbrukssektorn i planeringssammanhang?

<2 000 ha

 

2 000–4 999 ha

 

5 000–7 999 ha

 

8 000–12 999 ha

 

≥13 000 ha

 

Alla kommuner

Andel (%)

 

Andel (%)

 

Andel (%)

 

Andel (%)

 

Andel (%)

 

Andel (%)

Ja

Nej

Vet ej

 

Ja

Nej

Vet ej

 

Ja

Nej

Vet ej

 

Ja

Nej

Vet ej

 

Ja

Nej

Vet ej

 

Ja

Nej

Vet ej

31

57

12

 

60

23

17

 

70

24

6

 

72

23

5

 

80

8

12

 

63

26

11

Om ”Ja”, inom vilka områden eller planeringssammanhang?

 

Andel (%)

 

 

Andel (%)

Översiktsplanering inklusive mark- och byggstrategier

38

 

Miljöprogram

15

Detaljplan inklusive bygglov

7

 

Trafikplan

2

Tillsynsplan inom miljöbalkens område

24

 

Kulturmiljöprogram

1

Avfallsplan

24

 

Kommunens budget och verksamhetsplan

7

Energiprogram, klimatstrategi

55

 

Naturvårdsplan

4

Energieffektiviseringsstrategi

17

 

Vattenplanering eller VA-plan

3

Övergripande miljömålsstrategi eller handlingsprogram

18

 

Plan för klimatanpassning och naturolyckor

1

Agenda 21, hållbarhetsplan

7

 

Upphandlingspolicy

2

Folkhälsoprogram, -plan eller -strategi

-

 

Näringslivsstrategi

5

Miljöledning

2

 

Annat

10