STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Klimatmedvetenhet hos lantbrukare

2. Upplevd effekt av klimatförändringar på egen verksamhet, läns- och åldersvis

3. Åtgärder för anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp av klimatgaser

4. Faktorer upplevda som viktiga för att minska jordbrukets klimatpåverkan

5. Utförda åtgärder för att minska den egna verksamhetens klimatpåverkan

6. Hinder för energieffektivisering

7. Källor till information om åtgärder för minskade utsläpp av klimatgaser

 

Teckenförklaring

Legend

Symbol

Utläses

Reads

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure