STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Utförda åtgärder för att minska den egna verksamhetens klimatpåverkan

5. Measures taken to reduce impact of operations on climate change

Har du gjort något i ditt företag för att minska påverkan på klimatet när det gäller följande:

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel av svarande (%)

Minskad energianvändning

39,1

Bytt energislag för uppvärmning

33,0

Ökat foderutnyttjandet eller kväveeffektiviteten

7,1

Minskat foderspillet

12,2

Valt fodermedel med låg klimatpåverkan

9,4

Rötat gödsel för biogasproduktion

0,0

Optimerat gödslingen

25,5

Minskat växtnäringsläckaget

27,9

Källsortering

64,3

Val av transporter

11,5

Annat

5,9

Köpt grön eller förnybar el

10,1

Bytt till lågenergilampor

68,5

Sparsam körning

60,5

Antal svarande

3851