STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 
Underlag för att bedöma 2013 års skörd
Basis for assessing the 2013 harvest
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Jordbruksverkets skördeprognos över årets skörd kommer att publiceras den 19 augusti.  Redan nu kan de som vill bedöma 2013 års skörd göra det med hjälp av preliminär statistik om åkermarkens användning år 2013 tillsammans med statistik om skördens storlek per hektar för tidigare år. I denna rapport vill vi visa hur denna statistik kan användas som ett underlag för att bedöma årets skörd.

Arealerna är hämtade från den preliminära arealstatistiken (JO 10 SM 1302). Två olika beräkningar av genomsnittliga skördar har använts, dels normskördar (JO 15 SM 1201) och dels 5-årsgenomsnitt (senast JO 16 SM 1301). Normskördarna bygger något förenklat på de senaste 15 årens genomsnittliga skördar.

Genonomsnittskördarna i varje län har sedan multiplicerats med arealerna för respektive län och en totalskörd har räknats fram. I underlaget finns också totalskördar som bygger på produktionsområden. Skillnaderna i resultat mellan att summera totalskördarna per län och totalskördarna per produktionsområden är försumbara. Genomsnittliga hektarskördar för län och för produktionsområde finns i tabellerna i rapporten för den som själv vill förändra i underlaget för att uppskatta skördens storlek.

Genomsnittsskördar baserade på hektarskördar för riksgenomsnitt redovisas också. Dessa tar inte hänsyn till att andelen av olika grödor som odlas i olika län och produktionsområden kan förändras mellan åren.

Underlag för spannmålsskördens storlek: 4,6 - 4,7 miljoner ton

Underlaget för spannmålsskördens storlek är 4,6 - 4,7 miljoner ton. Siffran visar skördens storlek om 2013 års hektarskördar skulle bli lika stora som de genomsnittliga hektarskördarna varit tidigare år.

Underlag för oljeväxtskördens storlek knappt 0,4 miljoner ton

Underlaget för siffror rörande skördens storlek av raps och rybs är 0,36-0,39 miljoner ton. Siffran visar skördens storlek om 2013 års hektarskördar skulle bli lika stora som de genomsnittliga hektarskördarna varit tidigare år.