STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:07

 

Försäljning av mineralgödsel 2011/12

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

I den här rapporten visar vi resultat som beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2011/12, det vill säga mellan den 1 juli 2011 och den 30 juni 2012. Statistiken redovisar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också mängder rena näringsämnen. För att kunna få en relativ bild av 2011/12 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av gödselmedel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, om än försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att betona att mineralgödslet inte inklud-erar stallgödsel.

Det data som presenteras gäller makronäringsämnena kväve, fosfor, kalium och svavel. Många av de gödselmedel som säljs innehåller i olika utsträckning även andra makro- och mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, mangan och bor. Det är den totala sammansättningen av ett gödselmedel som styr användning och inköp, varför det kan vara svårt att dra slutsatser om olika gödselsammansättningars specifika betydelse utifrån de data som presenteras här. Man bör också ha i åtanke att olika grödor kräver olika näringstillsatser, och att olika mark- och tillväxtförhållanden kan leda till specifika näringsbehov olika år.

Försäljning av mineralgödsel

Mängden sålda gödselmedel har minskat mer eller mindre kontinuerligt sedan en lång tid tillbaka, och har sjunkit med över 60 % sedan mitten av 1980-talet, då försäljningen låg på 1,6 miljoner ton (Figur A). Den totala mängden sålt mineralgödsel under gödselåret 2011/12 var istället 615 212 ton, en minskning med 13 % sedan 2010/11, och med 11 % jämfört med genomsnittet för de 5 föregående gödselåren. Enkla gödselmedel – som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) – stod för 57 % av den sålda vikten, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 43 %. Andelen enkla gödsel av den totala mängden sålda gödselmedel har varierat mellan 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till 65 viktprocent 1992/93.

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2012

 

Den överväldigande majoriteten av de sålda gödselmedlen utgjordes av enkla N-gödsel och sammansatta NPK-gödsel, varav de förstnämnda stod för 56 % av den totala sålda vikten, och de sistnämnda för 41 %. Övriga gödseltyper – enkla P-, K- eller S-gödsel samt sammansatta NP-, PK- eller NK-gödsel – stod tillsammans för de resterande 3 viktprocenten.

Bland de enkla N-gödslen utgjordes 80 % av den sålda vikten 2011/12 av medel med ett viktmässigt kväveinnehåll på 24–30 %, medan medel med 15–16 % kväveinnehåll stod för 11 %, och 32- till 38‑procentiga medel för 8 % av den sålda vikten. P-gödslet bestod 2011/12 helt och hållet av P 20 superfosfat, medan K-gödslet i huvudsak – till 98 % – bestod av kaliumklorid med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2011/12 bestod allt av medel med 12–13 viktprocent svavel.

Den absoluta majoriteten av de sammansatta medlen utgjordes av NPK-gödsel med varierande komposi­tion. Totalt såldes 249 348 ton NPK-gödsel 2011/12, en oförändrad mängd jämfört med de fem föregående årens medelvärde. 22 viktprocent av dessa NPK-medel hade en sammansättning av 20–22 % N, 3–4 % P och 9–10 % K, medan gödsel med en sammansättning av 27–28 % N, 3 % P och 4–5 % K, samt 24–25 % N, 2–4 % P och 5–6 % K stod för vardera 18 viktprocent av det sålda NPK-gödslet. De olika NPK-formuleringarnas andel av totalförsäljningen har varierat med tiden. Medan tidigare vanliga sammansättningar helt har försvunnit, har andra tillkommit och på kort tid blivit populära (Figur B).

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel.

 

Samma mönster syns för NP-gödsel, där medel med 11–12 % N och 22–27 % P utgjorde 95 % av de sålda medlen 2011/12, istället för de 9 % de utgjorde 2003/04. På motsatt sätt har försäljningen av medel med 20–27 % N och 2–5 % P istället sjunkit till blott 1 %, från att ha utgjort 71 % 2003/04. Totalt såldes 6 452 ton NP-gödsel 2011/12, en minskning med 55 % jämfört med de fem föregående gödselårens medelvärde.

Mängden sålda PK-gödsel har också minskat märkbart, från 23 907 ton 2003/04, till 7 535 ton 2011/12, även om minskningen tycks ha stabiliserats sedan de senaste tre åren. Även för PK-gödsel har sammansättningen av sålda medel genomgått en tydlig förändring, från en relativt jämn fördelning mellan olika gödsel 2003/04, till en närmast total dominans av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent. Den totala mängden NK-gödsel som såldes 2011/12 var 3 442 ton, av vilka medel med 22 viktprocent N, och 11–12 viktprocent K utgjorde 83 % av den sålda vikten.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2011/12 till 33 845 ton, en ökning med 31 % jämfört med året innan, och med 51 % jämfört med medelvärdet för de fem föregående gödselåren. Eftersom det är oklart om all försäljning omfattas av statistiken, bör dock dessa uppgifter betraktas som osäkra.

Försäljningen av gödselmedel påverkas av många faktorer, såsom mängden åkermark, gödselpris, andel ekologisk odling, grödsammansättning och gödseloptimeringar (med avseende på avkastning/pris, samt näringsförluster). Som orientering minskade arealen åkermark med 11 % mellan åren 1983 och 2012, och med mindre än 1 % från 2011 till 2012, medan arealen ekologiskt odlad åkermark ökade med 26 % mellan 2009 och 2012, men förblev oförändrad mellan 2011 och 2012. Priset på gödnings- och jordförbättringsmedel ökade med 70 % mellan 1995 och 2012, men minskade med 3 % mellan 2011 och 2012 (ej inflationsjusterat).

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel 2011/12 var 148 097 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 10 351 ton, 21 489 ton respektive 18 597 ton. Mängderna sålda näringsämnen har sedan 1996/97 minskat med 28 % för kväve, 52 % för såväl fosfor som kalium, och med 21 % för svavel. Den minskade mängden fosfor i kombination med förändrad produktsammansättning och straffskatter på kadmium har också lett till en 85-procentig minskning av mängden kadmium i sålda gödselmedel.

Näringsmängderna för 2011/12 motsvarar ett genomsnittligt näringsinnehåll om 24,1 % kväve, 1,7 % fosfor, 3,5 % kalium och 3,0 % svavel i allt sålt gödsel. De genomsnittliga halterna av kväve och svavel i sålda gödselmedel har ökat sedan mitten av 1990-talet, medan halterna av fosfor och kalium istället har minskat något (Figur C).

Figur C. Näringshalter i sålda gödselmedel 1996–2012

Av den totala mängden kväve såldes 61 % i enkla gödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26,1 %, medan samma halt i de sammansatta gödselmedlen uppgick till 21,5 %. För fosfor och kalium rådde ett motsatt förhållande, där den absoluta majoriteten – 99 respektive 93 % – av den sålda näringen återfanns i sammansatta gödselmedel, huvudsakligen i NPK-gödsel. Av den totala mängden såld svavel återfanns 55 respektive 45 % i enkla respektive sammansatta gödselmedel. Så gott som allt sålt svavel stod att finna i enkla kvävegödsel eller i NPK-medel.