STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2012 baseras på en totalundersökning. Metoden för att samla in värden från respondenter, samt hantering av bortfall, har utvecklats jämfört med år 2009. Resultatet av förändringarna är att de övriga företagens bortfall värderas högre än med 2009 års metod. Trots detta är det tydligt att en nedgång skett i jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap år 2012. För mer information om förändringarna, se stycket ”Fakta om statistiken”.

Traktorer

Investeringarna i traktorer hade stigit två år i rad fram till 2012, men sjönk nu med 7% till 2 456 miljoner kronor. De utgör cirka 37 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, en andel som varit relativt stabil sedan 1996 men är betydligt högre än den varit på 1970-talet. Antalet försålda traktorer sjönk med uppskattningsvis 15 %. Snitteffekten hos en traktor såld 2012 var 135 hästkrafter, 3 hästkrafter fler än föregående år. Försäljningen av övrig utrustning för traktorer sjönk från 42 miljoner kronor år 2011 till 29 miljoner 2012.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i jordbearbetningsredskap var oförändrade jämfört med år 2011 och låg kvar på 250 miljoner kronor. Hade de övriga företagens försäljning räknats upp enligt 2009 års metod hade en mindre nedgång synts i denna kategori. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 324 miljoner kronor under året, en minskning med 2 % jämfört med föregående år. I motsats till övriga produktkategorier hade dessa redskap haft en minimal uppgång under året, om tidigare den äldre metoden använts.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Redskap för skörd och tröskning såldes till mindre värden år 2012 än föregående år, en minskning med 12 % sänkte investeringsnivån till 1 125 miljoner kronor och stoppade föregående års begynnande positiva trend. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det också skett en minskning, investeringarna har sjunkit till 24 miljoner kronor jämfört med 34 miljoner år 2011. Sett till de senaste fem åren är dock 24 miljoner i sig en relativt hög nivå, variationerna är stora från år till år inom denna kategori.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastapparater ökar för tredje året i rad och beräknas nu uppgå till 622 miljoner kronor. Även investeringarna i vagnar har gått upp, från 245 miljoner kronor år 2011 till 278 miljoner 2012. För båda dessa kategorier förklaras uppgången 2012 delvis av den nya beräkningsmetoden. Hade metoden från 2009 använts hade resultatet blivit en nedgång inom denna kategori.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölkningsutrustning har ökat med runt 40 % jämfört med 2011, till 264 miljoner kronor. Utan de tidigare nämnda metodförändringarna hade dock i stort sett varit oförändrade. Investeringarna i stallutrustning och övrig inomgårdsutrustning sjönk med 9 % till 575 miljoner kronor. Investeringarna i torkar och kvarnar har stigit från 195 miljoner kronor år 2011 till 227 miljoner år 2012. Förändringarna i dessa kategorier hade varit desamma oavsett beräkningsmetod. Investeringarna i redskap för grundförbättring har mer än halverats jämfört med 2011, och beräknas nu till 3 miljoner kronor. Denna kategori är liten och kan variera ganska kraftigt, den sjönk dessutom kraftigt redan föregående år. Investeringarna i skogs- och trädgårdsredskap sjönk med 20 miljoner till 319 miljoner kronor. Investeringar i redskap för underhåll och rengöring har sjunkit från föregående års 174 miljoner, till 132 miljoner år 2012 vilket inte är orealistiskt med tanke på tidigare kraftiga svängningar på denna marknad.